Organisk tillväxt är inte kompatibel med interna tillväxthinder

Organisk tillväxt utgör det hållbara sättet att växa. Tillväxthinder uppstår utanför företaget och internt i organisationen. Tillväxthinder uppstår i företaget utan att annonsera om dess ankomst. Vissa är mycket synliga medans andra är mer osynliga för ett otränat öga. Vi har genomfört ett antal egna tillväxtresor och har, idag, förmånen att vara delaktiga i andras vilket har givit oss förståelse för var hindren för hållbar och lönsam tillväxt uppstår.

Vi zoomar in på de interna hindren kopplat till företagets affärsmodell och dess skalbarhet. Som en del i vår arbetsmodell stärker vi organisationen med verktyg som synliggör, kartlägger och skapar en konkret handlingsplan för att förebygga och reducera dessa hinder.

Interna tillväxthinder är direkt skadlig för organisk tillväxt

Allt för många medelstora företag och dess styrelser och ledningar har erfarenheter från misslyckade tillväxtsatsningar. Det har kostar tid, energi, pengar och på ett personligt plan, ett stukat självförtroende. Anledningarna till dessa erfarenheter är ofta en kombination av ett starkt driv och en omedvetenhet om interna orsaker som hindrar företaget att utvecklas. Några av de vanligaste hindren är (utan inbördes rangordning);

– Beslut är kopplade till en person, oftast VD eller annan chef. Läs mer om ledarutveckling här
– Lågt fokus på tillväxtskapande aktiviteter till existerande kunder och potentiella köpare. Läs mer om tillväxtproblem här
– Otydliga och ej förankrade rollbeskrivningar i organisationen – vem gör vad? Läs om Rollkritiska arbetsbeskrivningar här
– Otydlig kommunikation från ledningen om företagets behov av tillväxt. Läs om affärsmodeller här
– Vilja och mod att påbörja en tillväxtresa saknas. Läs om Transformativt ledarskap och självgående här
– Kvotmål som suboptimerar företagets affärsmodell och tillväxt. Läs om tillväxtmål här

organisk tillväxt
Organisk tillväxt och interna tillväxthinder hör inte ihop. Auxentum Organisationsutveckling AB.

Interna tillväxthinder som påverkar organisk tillväxt negativt

Hinder uppstår på tre nivåer internt i företagen; på organisatorisk-, på kulturell- och på individuell nivå.

Organisatorisk nivå – strukturer uppstår när människor strävar efter att lösa uppgifter gemensamt med målet att skapa både stabilitet och flexibilitet. Med stöd av olika programvaror, rutinbeskrivningar och verktyg etableras dessa strukturer. 

Kulturell nivå – företagets kultur uppstår genom människor som, tillsammans och genom interaktioner, präglar organisationens värderingar, attityder och konkreta beteenden. Företagets kultur uttrycks på olika nivåer där normer blir synliggjorda. De två tydligaste exemplen utgörs av medarbetarna samt genom berättelser. 

Individuell nivå – enskilda individers attityder, motivation, självförtroende, beteenden och kompetenser utgör en tredje nivån för tillväxthinder. Dessa kan bidra till tillväxthinder och utgör den tredje nivån.

Externa tillväxthinder påverkar företagets tillväxtstrategier

De tillväxthinder som företagen möter i sin närvärld, på primärmarknaden, är av en annan karaktär. Här handlar det om tillgången på arbetskraft och utbildningsnivåerna hos dessa individer. Det handlar bl a om infrastruktur, kapitaltillgång och regelverk som påverkar företagets organiska tillväxt negativt. 

Här gör HandelskammarenTillväxtverket, Almi Företagspartner och Svenskt Näringsliv ett stort arbete för att synliggöra externa  tillväxthinder. Läs gärna om vad dessa aktörers studier och undersökningar genom att klicka på deras namn här ovan.