Befattningsbeskrivningar och Rollkritiska arbetsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar förväntas finnas i alla företag och organisationer.  Enligt Lagen om anställningsskydd har alla medarbetare rätt att få information om sin anställning. Det åligger arbetsgivaren att lämna ”en kort specificering av arbetstagarens arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel.” Det innebär att arbetstagaren har rätt att få en enkel beskrivning av både befattningen och arbetets innehåll. 

Vårt intresse är inte att kontrollera om våra uppdragsgivare har uppfyllt lagkravet. Vårt intresse är inriktat på hur organisationens olika roller och hur de Rollkritiska arbetsbeskrivningar©  skulle fungera som ett affärs- och ledarstöd. Syftet är att koppla ihop de rollkritiska arbetsbeskrivningarna med företagets affärsmodell för att kunna avgöra om affärsmodellens hållbarhetsbehov är synliggjorda för medarbetarna i organisationen.  

Företagets affärsmodell ställer krav på samtliga delar i den affärsdrivande verksamheten

Företagets affärsmodell ”visar och förklarar hur företaget producerar och levererar kundvärde som genererar lönsamhet. Med kundvärde menas ökad nytta och minskade irritationer i kundens verksamhet”. Affärsmodellen synliggör företagets affärsmässiga del och ger en helhetsbild. 

Nedan illustrerar vi vår utvecklade affärsmodell Canvas som är inspirerad av Alexander Osterwald som, 2010, presenterade sina tankar kring affärsmodeller och affärsutveckling. Deras arbeten finns att läsa om på strategyzer.com.

Affärsmodell canvas©  är ett pedagogiskt utvecklingsverktyg som innehåller fyra arbetsfält; riktningsfält, produktionsfält, erbjudandefält och marknadsfält. Befattningsbeskrivning och Rollkritisk arbetsbeskrivning©  beskriver organisationens roller i produktionsdelen till vänster i bilden nedan. 

Affärsmodeller
Affärsmodell canvas ©. kontakt@auxentum.se

Därför behövs rollkritiska arbetsbeskrivningar

I en befattningsbeskrivning presenteras oftast arbetets innehåll på en övergripande nivå. Det är alltför få medelstora företag som nyttjar befattningsbeskrivningarna aktivt i den affärsdrivande verksamheten. Många har dessa för att det är ett lagkrav. De Rollkritiska arbetsbeskrivningarna har ett antal praktiska användningsområden på strategisk, taktisk och operativ nivå. 

Våra erfarenheter från att ha arbetat med dessa rollkritiska beskrivningar som ett komplement till befattningsbeskrivningar är uteslutande positiva från våra uppdragsgivare. Läs här om vad några av dem säger om Rollkritiska arbetsbeskrivningar© .

befattningsbeskrivningar
befattningsbeskrivningar

Rollkritiska arbetsbeskrivningar stärker och utvecklar företagets affärsmodell och organisationens ledare & medarbetare

Rollkritiska arbetsbeskrivningar minskar otydlighet och osäkerhet koppla till medarbetarnas och chefernas förväntningar i de olika arbetsrollerna i organisationen. Företagets ledning kan arbeta igenom dessa rollbeskrivningar för att stresstesta affärsmodellens hållbarhet. Verktyget skapar ett stort värde både på strategisk- och operativ nivå. 

Rollkritisk arbetsbeskrivning är ett hybridverktyg
Styrkan i verktyget är flertalet tillämpningsområden. Den rollkritiska arbetsbeskrivningen ett operativt utvecklingsverktyg som har ett flertal tillämpningsområden;  i rekryteringsprocessen, i medarbetarutveckling, vid förändringar och förändringens påverkan på de rollkritiska arbetsuppgifterna. Läs mer om ledarutveckling här

Rollkritisk arbetsbeskrivning kopplar till fokusering och hållbar tillväxt
Det unika med de rollkritiska arbetsbeskrivningarna är dess formuleringar och kopplingarna till företagets organiska tillväxt samt de strategiska prioriteringarna. Tillväxtledarskapet arbetar med de rollkritiska arbetsbeskrivningarna i den dagliga verksamheten och därigenom stärker organisationens och medarbetarnas förmågor att bidra till hållbar organisk tillväxt. 

En workshop med ledningsgruppen eller operativa chefsgruppen

En workshop för att arbeta och införa Rollkritiska arbetsbeskrivningar består oftast av cheferna med personalansvar, HR-personal, projektledare och några specialister i organisationen. Syftena är att komplettera företagets befattningsbeskrivningar med Rollkritiska arbetsbeskrivningar. Anledningarna har varierat hos våra uppdragsgivare under årens lopp.

Några av de vanligaste är:
– Utveckla företagets chefer att genomföra ett kvalitativt utvecklingssamtal med deras medarbetare. 
– Bättre rekryteringsunderlag för att bli bättre på att ta reda på kandidaternas kompetenser kopplat till rollen.
– Utveckla bättre intervjustöd i företagets rekryteringsarbete. 
– Undermåliga befattningsbeskrivningar, i form av otydlighet eller ”out of date”. 
– Arbetsmiljörelaterat för att åtgärda och förebygga för stor eller skev arbetsbelastning i organisationen. 
– Strategiskt organisationsarbete; synliggöra befintliga roller och planera för en utveckling av företaget.

Beskrivning av arbetsprocess: 
1. Deltagare erhåller ett förarbete; att beskriva sina medarbetares arbetsroller med ansvar och de viktigaste uppgifterna. 
2. Skickar sitt material till processledaren inför uppstart av workshop. Processledaren förbereder workshopen. 
3. Workshopen genomförs under två dagar (1 + 1 dagar), i fysisk eller digital form. 
    – Dag 1: Organisationens roller, rollens syfte, befattningsbeskrivningar, affärskritiska arbetsuppgifter, medarbetarutveckling. 
    – Dag 2: Formuleringar & språk och skapandet av Rollkritiska arbetsbeskrivningar. 
4. Processledaren genomför en individuell avstämning med deltagarna och deras arbetsbeskrivningar. Sker oftast digitalt. 

Kontakta oss för ett samtal om befattningsbeskrivningar och Rollkritiska arbetsbeskrivningar

Är diskussionen redan igång hos er om hur ni ska bli tydligare i organisationen? Behöver ni stödja era chefer i deras medarbetarutveckling? Behöver ni bli mer professionella i era rekryteringar? Har ni behov att leda förändringar i organisationen mer professionellt? Kontakta oss för ett samtal. Klicka på Kontakta knappen här nedan.