Företagets affärsmässiga utveckling upprätthålls av människor som tillsammans tar sig an uppgifter och målsättningar i det dagliga. Det är ingen nyhet men en fråga som ofta uppstår, för många organisationer, att kraftsamla kring företagets tillväxtmål och ”väcka upp” engagemang både bland ledare och medarbetare. 

Engagemang är vara en central fråga bland många chefer och ledare. Vi möter ofta begreppet i våra möten med företag och inte alltför sällan har man önskemål om att engagemangen kring företagets prioriteringar skulle behöva vara ”högre, större och synas oftare”. Vår erfarenhet är att det finns ett engagemang som behöver ”tändas upp” med stöd av ett transformativt ledarskap.

Människors engagemang förklaras med två delar; motivation och självförtroende på de arbetsuppgifter som människors förväntas utföra i det dagliga arbetet. Chefer och ledare med personalansvar för en arbetsgrupp eller en funktion inom företaget måste både vilja och kunna utveckla människor mot självgående i deras olika medarbetarroller. Om du inte vet hur du ska göra kan vi hjälpa dig att utveckla din kompetens att utveckla medarbetare mot självgående. 

 

Transformativt ledarskap

Transformativt ledarskap främjar utveckling och tillväxt

Transformativt ledarskap - en sammanfattning

Det transformativa består av utveckling och förändring. Transformativt ledarskap har fokus på människors inre motivationsfaktorer, företagets utveckling och sig själv som katalysator. Transformativt ledarskap beskrivs av oss med förkortningen F.O.P.I.

Kännetecken på en ”FOPI ledare”;

Föredöme; ledaren upplevs tydlig och ansvarsfull – blir därigenom respekterad som person av andra. 
Omtanke om andra; ledaren agerar med fokus på medarbetarnas välmående utifrån arbetsrelaterade och personliga behov. 
Problemlösning; ledaren uppmuntrar till att utmana nuvarande arbetssätt genom att inspirera till utveckling.
Inspirerande; ledaren lyfter fram företagets vision och medarbetarnas känsla av meningsfullhet, utveckling och självständighet. 

Föredöme - tydlig och ansvarsfull

Transformativt ledarskap manifesteras genom ledarens agerande i det dagliga. Det avgörande här är beteendet och ledarens kommunikativa förmåga i mötet med kollegor och medarbetare. För att utveckla den här delen i ledarskapet tränar vi chefer med stöd av verktyget IDI – 360 som utvecklar ledarens medvetenhet om sig själv och andra människors beteendeprofiler och deras psykologiska behov på profilnivå. Det ger ledaren ett handfast verktyg för att ta steg mot det transformativa ledarskapet genom att hen utvecklar sin kommunikativa förmåga på ett effektivt sätt. Läs mer om IDI – 360 här

Omtanke - välmående på arbetsplatsen och personliga behov

Transformativt ledarskap handlar om att rikta uppmärksamheten från sig själv till andra människor upplevelser och behov. Att vilja förstå andra och vara intresserad av att bistå dem i situationer som uppstått arbetsmässigt. Har du möjlighet att engagera dig i dina medarbetares privata angelägenheter så är det naturligtvis bra. Beroende på frågeställning kan det vara klokt att aktivera andra kompetenser om du själv inte har dessa. 

För att utveckla dig själv som människa i ledarrollen arbetar vi med verktyget Kärnkvaliteter som tar dig på en personlig utveckling kopplat till dina kvaliteter, fallgropar, allergier och utmaningar. Läs mer om Kärnkvaliteter och kärnkvadranten här

Problemlösning - inspirera till utveckling på allas villkor

Utveckling är samma sak förändring. Förändring påverkar människor på olika sätt. Problemlösning ställer stora krav på dig som ledare då det aktiverar människors känslor av trygghet och tillhörighet. Din egen adaptabilitet som ledare blir viktig här oavsett om du själv är pro förändring eller contra förändring. För att underlätta den här delen i det transformativa ledarskapet behöver du synliggöra företagets vision och affärsmål vid problemlösning. Läs mer om transformativt ledarskap och organisationsutveckling här

Med en god medvetenhet kring transformativt ledarskap, förändringsledning och förändringars påverkan på människor kommer ledaren att kunna förebygga många människors val att gå ner i källaren och sätta sig. Det vi menar här är att undvika förvirringsfasen i förändringen i så stor utsträckning det är möjligt. Läs mer om förändringsledning här.

 

Inspirerande - gemensam riktning och människors motivation och självförtroende på uppgift

Motivation utgör en del i människors engagemang. Den andra delen är självförtroende. För att engagemang ska få en praktisk koppling behöver vi addera till medarbetarens arbetsuppgifter. Människor utvecklas på uppgifter och i arbetet är det centralt att människors engagemang har kopplingen till arbetssituationen. Det vi menar här är att medarbetarens arbetsroll och förväntningarna på dess innehåll behöver synliggöras på uppgiftsnivå. Läs mer om Rollkritiska Arbetsbeskrivningar här.

När vi talar om transformativt ledarskap och motivation är det medarbetarnas inre motivationsfaktorer som det är fokus på. Vi beskriver inre motivation som tre lampor som behöver underhållas. Dessa tre lampor är i) Meningsfullhet, ii) Självständighet och iii) Utveckling. Transformativt ledarskap bygger en stor del av sin framgång med förståelse för människors motivationsfaktorer. 

För att läsa mer om inre motivation rekommenderar vi att läsa om Self Determination Theroy av Deci och Ryan här eller om du önskar läsa om dessa motivationsfaktorer på ett mer lättsamt sätt, läs Daniel H. Pinks bok, Drivkraft här

Är ni i startgroparna att utveckla ledarskapet i företaget?

Välkommen att ta kontakt med oss för ett samtal kring vad vi kan bidra med i er utveckling av chefer och deras ledarskap. Vi genomför våra uppdrag i grupper av chefer eller med individuella insatser. Läs mer om individuell chefscoachning här