Ledarutveckling och självledarskap

En väl fungerande ledningsgrupp är en av de viktigaste ingredienserna för företagets tillväxt och framgång. Styrelsen och ledningsgruppens egenskaper, beteende och ledarskap är avgörande för framgångsrika företag och organisationer. Att utveckla ledarskap är därför en bra investering. 

Vi erbjuder ledarutveckling som fokuserar på organisationens hållbara organiska tillväxt och medarbetarnas behov av vägledning och stöd i deras yrkesroller. Vi kallar konceptet ”Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt”™.  

Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt™ är uppdelad i två delar; en transformativ del och en affärsmässig del. Du utvecklar dina färdigheter i det personliga ledarskapet som du ökar din förståelse för företagets affärsdrivande sida. Det utvecklar din medvetenhet om hur du kan bidra till en hållbar kapacitetstillväxt för dina medarbetare och en organisk tillväxt i företaget. 

Utveckla medarbetarnas kapacitet i deras arbetsroller

Medarbetarna utgör organisationens viktigaste tillgångar. Det är medarbetarnas kunskap, motivation och erfarenheter som lägger grunden till deras egna och företagets framgång. 

Det transformativa ledarskapet och utveckling utgår ifrån organisationens vision och värdegrund och stärker kulturen och en hållbar medarbetarutveckling. 

Ledarskapets fokus är att stärka organisationens kultur genom att bidra till en god arbetsmiljö för att utveckla medarbetarnas kapacitet i deras roller i organisationen. 

 

Flera anledningar till en god arbetsmiljö

Många organisationer har gjort ett riktigt bra arbete med att skapa en god arbetsmiljö. Det finns, inte helt överraskande, tydliga bevis på att människors trivs och presterar bättre i sådana miljöer.

Synen på en god arbetsmiljö idag grundar sig i Human Relation forskning och Elton Mayos Hawthorne experiment och i Fredrick W. Taylor Scientific Management teori. Det transformativa ledarskapet innehåller komponenter från båda teorierna. 

En god arbetsmiljö beskrivs av Arbetsmiljöverket, utifrån ett antal faktorer som ger oss ökad medvetenhet kring begreppet arbetsmiljö och ledarskap:

– positiva, tillgängliga och rättvisa ledare.
– utvecklad kommunikation, samarbete, positivt socialt klimat i arbetsgrupperna.
– rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål.
– erkännande, att utvecklas och växa i arbetsrollen.
– lagom arbetstempo och arbetsbelastning. 
– god fysisk arbetsmiljö och goda relationer till företagets intressenter.

Ledarutveckling

Verktyg för mätbara resultat i företagets ledarskapsmätningar

Vi använder oss av ett flertal ändamålsenliga verktyg för att utveckla och stärka det transformativa ledarskapet. 

– IDI 360 Beteende- och kommunikationsprofil hjälper ledare att utveckla sin samspelsförmåga.
– Kärnkvalitetsprofil för ökad självkännedom handlar om hur ledaren utvecklar sitt självledarskap
Rollkritiska arbetsbeskrivningar som hjälper ledare att fokusera på medarbetarnas utveckling mot självgående.
– Stärkande och utvecklande feedback. Beskrivning av verktyget kommer inom kort. 

Utvecklingsmål och resultat: 

Som uppdragsgivare och deltagare ska du förvänta dig att, vi som genomför programmet, är kompetenta och tydliga i vår profession. Ni ska förvänta er att vi bidrar med en positiv och lättsam stämning i våra utvecklingsprogram och samtidigt är tydliga med att er investering ska kunna mätas i företagets interna mätningar kopplat till ledarrollen.

Vårt bidrag är att deltagarna coachas inför, under och efter genomförd utvecklingsinsats och att ni erhåller ledarskapsverktyg och metoder som utvecklar ledarskapet som bidrar med observerbara resultat. 

Utöver ovanstående så ingår det tre timmar individuell coachning inom de områden och de verktyg som vi har arbetat med. Individuell coachning genomförs digitalt i Zoom efter avslutat program. Läs mer om individuell chefscoachning här

Ledarutveckling

Ledarutveckling och affärsmannaskap

Affärsmannaskap beskrivs som ledarskapets ”affärsdrivande sida” med målsättningar, strategier, strategiska prioriteringar och den tillväxtskapande sidan med måluppfyllelse, leveranser och kundvärde. 

Den gamla synen på affärsmannaskap riskerar att undergräva företagets affärsmodell och dess hållbarhet. Ett mer tidsenligt affärsmannaskap engagerar och visar att alla i organisationen bidrar till tillväxt, antingen som tillväxtstödjande eller tillväxtskapande. 

En central del i affärsmannaskapet är affärsmodellen och dess hållbarhet. Affärsmodellens hållbarhet bygger på tre pelare; 
– organisation och människor.
– ekonomi och pris.
– juridik och avtal. 

Affärsmannaskapet kopplar ihop ledarskapet till den affärsdrivande sidan i företaget

Många styrelser och företagsledningar uttrycker ett behov av att den affärsmässiga delen ska ha ett tydligare fokus bland organisationens mellanchefer. För att lyckas med det behöver ledare få möjligheten att utveckla det vi kallar för affärsmannaskap.

Affärsmannaskap är inte enbart för marknadschefer och försäljningschefer.  Affärsmannaskapet i vår mening stärker alla chefer, produktionsledare, kvalitetschefer, inköpschefer, personalchefer, logistikchefer och ekonomichefer, i organisationen utifrån tillväxtskapande och tillväxtstödjande av företagets affärsmodell. 

Affärsutveckling, affärsmodeller, tillväxthinder är centrala delar i företagets organisationsutveckling och har en självklar plats i företagets ledarutveckling.

Ledarutveckling som stödjer företagets tillväxt med en human och transformativ grundsyn

Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt™ innehåller delar som tydligt synliggör och kommunicerar chefernas ansvar för företagets tillväxt och lönsamhet. Detta görs bland annat i organisationens befattningsbeskrivningar. Vi har läst hundratals befattningsbeskrivningar, i princip alla behöver uppdateras eller kompletteras med Rollkritiska arbetsbeskrivningar

Ett problemet är att många chefer inte fullt ut inser vad som krävs för att skapa rätt förutsättningar för att underlätta för medarbetarutveckling. Vi påstår att våra Rollkritiska arbetsbeskrivningar bidrar till bättre medarbetarsamtal, snabbare kompetensutveckling och bättre rekryteringar. 

Tillväxtledarskap för tydlig målsättning och uppföljning

Vi utvecklar människor i företag att förstå båda sidorna av tillväxt; företagets affärsdrivande del och organisationens humankapital kopplat till ledarutveckling. Vi kallar konceptet ”Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt”™.  

En central del i det affärsdrivande är att arbeta med rätt fokus i målsättningar och uppföljning av satta mål. Tillväxt- och utvecklingsmål behöver ha ett inslag av utveckling för att det ska främja företagets och medarbetarnas framsteg. Vi arbetar med  kvotmål, kapacitetsmål och anpassade kpi:er (key performance indicator).

Kontakta oss för ett samtal om Tillväxtledarskap och ledarutveckling

Har ni funderingar kring vad och hur ni ska planera och genomföra ett utvecklingsprogram för era chefer och ledare? Kontakta oss för ett samtal och låt oss berätta vidare om hur vi kombinerar ett transformativt synsätt i ledarrollen med affärsmannaskapet. 

Det är naturligtvis helt utan förpliktelser till vi tar ett gemensamt beslut att påbörja en utvecklingsresa tillsammans.