Strategisk planering kan sägas handla om en utvecklingsprocess av företagets strategier för tillväxt och att synliggöra väl genomarbetade prioriteringar. Med dessa två delar på plats kan företaget utveckla organisationen för att förbereda den operativa delen där de strategiska prioriteringarna övergår i olika projekt och som synliggörs i ”att-göra” aktiviteter. 

Nedan beskriver vi organisationsutveckling och strategisk planering med utgångspunkt i företagets affärsmodell, tillväxtmål, strategiutveckling, strategiska prioriteringar och de efterföljande aktiviteterna på operativ nivå. 

organisationsutveckling

Organisationsutveckling och affärsutveckling - två sidor av samma mynt

Organisationsutvecklingens syfte är att utveckla och anpassa företagets affärsdrivande verksamhet och tillhörande processer för att säkerställa hållbarhet och lönsamhet över tid. Vi behöver kartlägga och synliggöra företagets nuläge och att lyfta blicken för att bedöma och bestämma företagets framtida önskade läge. 

Effektiv affärs- och organisationsutveckling utgår från att alla inblandade förstår nuläget – var på marknadskartan företagets startar sin resa  och att de är införstådda med företagets färdriktning och hastighet mot uppsatta mål. Organisationsutveckling genomförs av människor, som tillsammans, diskuterar, värderar och tar beslut om företagets framtida utveckling. För att det ska falla väl ut behöver styrelser och ledningsgrupper en positiv plattform för innovativt arbete och kommunikation. Ledningsgrupper som jobbar medvetet och proaktivt med sin kommunikationskultur blir mer effektiva och upplever arbetet som mer energigivande. 

Affärsutveckling beskrivs som en rörelse framåt och avser att synliggöra företagets strategiska-, taktiska- och operativa dimensioner. Nedan beskrivs dessa dimensioner. 

Den strategiska dimensionen

Den strategiska dimensionen handlar om vägval utifrån utgångsläget? Vilka alternativa vägval att ta företaget finns tillgängliga? Vilka möjliga marknadsstrategier står till buds? Hur lång tid kommer resan att ta beroende på vägval? Dessa frågor kopplas ihop med företagets strategiska beslut som kan handla om företagets produktion, erbjudande eller marknad. När dessa frågor är besvarade och beslut är tagna går man vidare. 

Den taktiska dimensionen

I den taktiska dimensionen handlar det om hur de strategiska besluten påverkar företagets handlingsutrymme. Vilka alternativ finns på bordet och är tillgängliga för företaget? Här är man mer specifik och detaljerad och dessa frågor sammankopplas med företagets taktiska beslut. När handlingsalternativen har resulterat i valda, övergripande, aktiviteter går man vidare. 

Den operativa dimensionen

I den operativa dimensionen är fokus på att kommunicera och sälja/kommunicera in planeringen till övriga medarbetare i organisationen. Hur och när kan det påbörjas, genomföras och avslutas? Vilka organisatoriska förändringar kommer att uppstå? Vilka delar av organisationen och vilka individer kommer att involveras? Kommer de operativa aktiviteterna påbörjas som ett projekt eller ska aktiviteten implementeras direkt i den affärsdrivande verksamheten? Härifrån tar organisationens chefer och ledare över processen för att genomföra aktiviteterna som bidrar till förändringar mot det nya.

Slutmålet är att implementera och utföra de operativa aktiviteterna kopplat till företagets produktionsfaktorer, erbjudandet, marknaden och företagets valda kundsegment. Syftet är givetvis att säkerställa företagets existens och ekonomiska välmående. All utveckling ska bidra till att ta företaget närmare önskat läge och det är här som ledarskapet i organisationen borgar för detta.

organisationsutveckling

Organisationsutveckling är en iterativ* process som utmanar oss

Låt oss börja med en liknelse. Det är inte alla som vill, kan eller är duktiga på att spela schack, men alla som vill spela förstår nyttan av att lära sig grunderna. Samma princip gäller för de med ledande befattningar i företaget. Styrelser och ledningsgrupper behöver utveckla sin förmåga att arbeta med företagets utveckling, dels för att hantera många av de problem för tillväxt som håller företaget tillbaka, men också för att proaktivt möjliggöra en positiv utveckling. 

För att utveckla ett företag behöver medarbetarna förstå logiken bakom affärsutveckling och strategisk planering. Det handlar om att bygga upp en kollektiv medvetenhet om hur företagets olika interna delar bygger affären och hur externa faktorer påverkar resultatet. 

*Det är vår erfarenhet och övertygelse att organisationsutveckling är iterativ. Ibland tar ett steg fram och två tillbaka – processen utmanar oss. För att kunna växa organiskt behöver vi hantera de interna tillväxthindren som håller oss tillbaka. Vi har därför skapat en arbetsmetod och arbetsmodell som bidrar till att minska utmaningarna och som hjälper styrelser och ledningsgrupper att bli mer framgångsrika i den strategiska affärsutvecklingen. 

Organisationsutveckling och affärsutveckling behöver balanseras med hjälp av affärsmodeller

Organisationsutveckling sker oftast inom ramen för ledningsarbetet i företaget, där den affärsdrivande verksamheten planeras. Styrelser och ledningsgrupper arbetar kontinuerligt med att hantera marknadens, omvärldens och närvärldens förändringar. Detta arbete upphör aldrig. Detta innebär att en betydande del av ledningens fokus landar i frågor som rör förändringar utanför organisationen. Det är naturligt. 

För att lyckas med affärs- och organisationsutveckling behöver styrelser och ledningsgrupper ta hänsyn till interna faktorer. Det är här som företagets affärsmodell skapar balans i utvecklingsprocessen.

Företagets affärsmodell

Affärsmodellen utgör grunden i företagets affärsdrivande verksamhet och har en central roll i företagets organisationsutveckling. Bilden nedan visar delar av vår Canvas Affärsmodell, duk 1 av 4, som synliggör de affärskritiska delarna i ett företags affärsmodell. Företagets affärsmodell visar och förklarar hur företaget producerar och levererar kundvärde som genererar lönsamhet. Med kundvärde menas ökad kundnytta och minskade irritationer i kundens verksamhet. 

Läs mer om affärsmodeller och vår uppskattade arbetsmetod i fem steg här

Affärsmodeller
Canvas Affärsmodell. Auxentum Organisationsutveckling AB.

Aktiviteter som mäts och följs upp blir också genomförda

Företagets utveckling är starkt förknippat med uppsatta tillväxtmål. Organisationers tillväxtmål är i sin tur sprungna ur de system som man har tillgängliga, vilket är förståeligt. Företagsledningen lägger tid och energi på att hantera de externa förändringar som uppstår och samtidigt utvecklar verksamheten för att uppnå företagets tillväxtmål. Konsekvensen blir att många företagsledningar tappar fokus på den interna affärsdrivande verksamheten. 

Företagets affärsmodell behöver relevanta tillväxtmål och kpi:er som vi bidrar med i företagets affärsutveckling. 

Interna tillväxthinder

I kölvattnet av dessa ambitiösa tillväxtplaner framstår interna problem i regel mer tydligt. Mellanchefer uttrycker sin frustration över friktionen som uppstår. De interna tillväxthindren är lömska, de smyger sig på och sprider sig bland medarbetare och in i företagets olika system. Tecken på dess närvaro kan synas i företagets ekonomiska resultat och i organisationen i form av misstrivsel, bristande engagemang i arbetsgrupperna och uppsägningar. 

De interna tillväxthindren delar vi in i tre grupper; strukturella, kulturella och individuella orsaker. Interna tillväxthinder är kopplat till affärsmodellens produktionssida och företagets nyckelresurser. En av de vanligaste källorna till interna tillväxthindren uppstår i mellanmänsklig kommunikation och ledningens förmåga att skapa en kommunikationskultur som håller en del av tillväxthindren borta från organisationen.  

Organisationsutveckling och medarbetarväxt

Organisationer består av människor och människor skapar företagets framgång. Det är en självklarhet. Vår mångåriga erfarenhet från organisationsutveckling och kopplingen till förändringsledning och medarbetarutveckling har bidragit till vi arbetar med ett antal verktyg som utvecklar ledarskapet med en god precision. Läs om hur ledarskapet bidrar till företagets utveckling av tillväxt här

Vi stärker företag med vår arbetsmetod och våra unika verktyg

Vår arbetsmetod och tillhörande verktyg förenklar för företag att utveckla en egen affärs- och organisationsutvecklingsprocess som har fokus på företagets tillväxt. Kontakta oss för ett samtal om ni söker en utvecklingspartner för organisationsutveckling och en hållbar och lönsam tillväxt.