Organisationsutveckling för organisk tillväxt

Tillväxt är ökade flöden

Alla vinstdrivande företag strävar efter tillväxt. Många förväxlar dock ökad omsättning och lönsamhet med tillväxt. Vi menar att tillväxt bättre beskrivs med ett ökat flöde av av produkter och tjänster genom företaget. Organisk tillväxt uppstår när företaget växer av egen kraft, men ett företag kan också växa genom förvärv eller fusioner. Hållbar och lönsam tillväxt är en förutsättning för ett företags överlevnad oavsett om man väljer att växa organiskt eller genom förvärv.

Vi synliggör flödena till existerande kunder och potentiella köpare med stöd av affärsmodellering. 

Affärsmodellering förenklar företagets organisationsutveckling

Organisationens och syfte är att samarbeta för att nå företagets uppsatta mål. Organisationen är ”medlet” för att förverkliga affärsmodellen och ledningsgruppens mål.  För att en organisation ska fungera så effektivt som möjligt behöver affärsmodellen och målsättningarna synliggöras, kommuniceras och accepteras.

Det är ledningsgruppens ansvar att skapa förutsättningar för organisationsutveckling och tillväxt som är hållbar och lönsam. Det ställer stora krav på människor som tar sig an dessa uppgifter – en av många utmaningar är att skilja på företagets organisation och företagets affärsmodell. 

En annan utmaning är att lyfta resonemangen till en strategisk höjd och inte falla tillbaka till den dagliga, operativa verksamheten. 

Ytterligare en utmaning är att medlemmarna i ledningsgruppen inte har tillgång till ett gemensamt språk för strategiutveckling. Människor pratar förbi varandra och saknar förståelse för vad företagets affärsmodell ställer krav på.

Med stöd av affärsmodellering kan styrelser och ledningsgrupper synliggöra, utveckla och ta beslut om strategier för lönsam och hållbar tillväxt.