Auxentum Affärsmodell - hammare och slägga

Tillväxt är avgörande för de flesta företagens utveckling och fortsatta existens. Problemet som många styrelser och ledningsgrupper kämpar med är hur tillväxten ska skapas och hur den kan göras långsiktig och hållbar.

Det finns många utmaningar på olika nivåer att hantera – i omvärlden, i närvärlden och i organisationens invärld. Ett vanligt sätt beskriva dessa är affärsplanens SWOT.

Om vi inte lyckas hantera dessa utmaningar och osäkerheter är risken överhängande att företagets tillväxtmål inte infrias och i värsta fall blir negativ.

Affärsutveckling i styrelser och ledningsgrupper

Oavsett bransch och marknad, strävar företag efter lönsam tillväxt. Många ledningsgrupper får tillväxtmålen levererade i form av direktiv, ”mål-direktiv” eller ”ram-direktiv” från styrelse och/eller ägare.

Alldeles för många VD och deras ledningsgrupper upplever här olust och stress kopplat till dessa direktiv. Varför då? Man har fått veta tillväxtmål, men man saknar insikt och kunskap om ”hur”, eller verktygen för att nå fram till målen.

Låt oss visualisera problemet med ett hemmasnickrat exempel (pun intended) – lådbilsprojektet.

Lådbilsprojektet

Tänk att du ska bygga en lådbil till dina två barn; Albin och Hanna. Du har materialet och två verktyg, en slägga och en såg, för att slutföra uppgiften. Att bygga en lådbil med en slägga är inte speciellt produktivt eller effektivt. Men det kan gå, men det blir svårare och krångligare för dig!

Affärsmodeller

Nu vet du att det finns andra verktyg, t.ex. hammaren, som är mer lämplig som verktyg för lådbilsbyggandet. Är du en utpräglad ”gör-det-självare” har du kanske en skruvdragare i din verktygslåda?

I många styrelser och ledningsgrupper har inte hammaren, än mindre skruvdragaren, upptäckts eller fått plats. I de flesta av styrelser och ledningsgrupper i medelstora företag är det släggan som fortfarande gäller. Släggan symboliserar här företagets affärsplan.

Vi ser att många styrelser och ledningsgrupper i bästa fall har affärsplanen i sin verktygslåda, för att utveckla hållbar och lönsam tillväxt. Många andra har dock inte ens affärsplanen, då den inte upplevs leverera något värde när det kommer till företagets tillväxtutveckling. Vi tror anledningen till det är att det blir svårt att, i affärsplanen, få en överblick av företagets sätt att skapa hållbar tillväxt som genererar lönsamhet.

Vi menar att företagets affärsplan används inom fler områden än vad den egentligen borde; den är nämligen inte lösningen på alla utmaningar. Affärsplanen har ett större fokus på ”vad” snarare än ”hur”. Affärsmodellen som verktyg är däremot mer lämpad att svara på hur ett företag faktiskt ska uppnå hållbar tillväxt. Men varför används den inte av flera?

Vårt enkla svar är att affärsmodellen som verktyg, än så länge, är relativt okänd och därmed otillgänglig för den stora gruppen av styrelser och ledningsgrupper.

Affärsmodeller synliggör språket och skapar plats för hållbar och skalbar tillväxt

För ca tio år sedan presenterade A. Osterwald sin Business Model Canvas, BMC. Det blev startskottet för ett pågående paradigmskifte inom affärsutveckling. Idag ser vi fler och fler initiativ, från bl.a. Almi Företagspartner och Tillväxtverket, för att styrelser och ledningsgrupper ska få tillgång till detta verktyg. Det är bra.

Det finns naturligtvis människor som redan har förstått dessa nya begrepp. Bekymret för dessa personer uppstår i arbetet med deras övriga styrelse- och ledningsgruppskollegor.

De har ännu inte fått möjlighet att lära sig språket och sannolikt inte fått rätt verktyg för att förstå värdet av att arbeta med företagets affärsmodell som ett komplement till affärsplanen.

Affärsmodeller ger ett språk som utgör grunden för hållbar och lönsam tillväxt

Vi såg ett stort behov och ett värde i att vidareutveckla A. Osterwalds BMC. Vårt bidrag är att göra affärsutveckling ännu mer företagsnära och begriplig och samtidigt behålla det strategiska syftet.

Vår mission är att stödja, skapa fokus och hjälpa styrelser och ledningsgrupper att utveckla företaget. Vi ramar in affärsutveckling som begrepp genom att synliggöra företagets affärsmodell på ett begripligt och verksamhetsnära sätt för styrelser och ledningsgrupper.

Auxentum Affärsmodell - duk för att synliggöra affärsmodellen
Att synliggöra affärsmodellen är det första steget och vi på Auxentum har utvecklat denna canvas, eller duk, för detta syfte.

Affärsmodellen förenklar för styrelser och ledningsgrupper att relatera till och fokusera på rätt saker; det som skapar engagemang och en ökad medvetenhet som bidrar till företagets hållbara och lönsamma tillväxt.

  • Affärsmodellen hjälper styrelser och ledningsgrupper att bibehålla fokus i företagets utveckling. Vi lyfter in affärsmodellen i styrelser och i ledningsgrupper, både bokstavligt och bildligt.
  • Affärsmodellen rätar ut frågetecknen till utropstecken i det språk som ofta ställer till det för medlemmarna i styrelser och ledningsgrupper.
  • Affärsmodellen synliggör företagets olika funktioner och skapar ökad förståelse för delarnas bidrag till helheten.
  • Affärsmodellen har fokus på hur företaget levererar och producerar erbjudanden från produktion till marknad på ett hållbart och lönsamt sätt.

Affärsmodellen har kommit för att stanna

I alla tillväxtprojekt som vi på Auxentum har jobbat i använder vi affärsmodellen som ett verktyg och hjälpmedel för att engagera människor i företagets utveckling. Affärsmodellen fungerar som ett kitt och en samling kring pumpen, i styrelser och ledningsgruppers affärsutveckling och blir ett komplement till affärsplanen.

För varje affärsområde beslutar VD om en strategi men utvecklingen görs tillsammans med ledningsgruppen. För att lyckas behöver människor enas om ett gemensamt språk och det bidrar affärsmodellen med.

”Once you discover your company’s
business model you will never leave it”.
– Auxentum Organisationsutveckling

Affärsmodellen är ett centralt verktyg för att skapa en gemensam bild över företagets utmaningar och möjligheter. Till sitt format är den mer lättillgänglig än den ofta teoretiska affärsplanen och inbjuder därmed till en mer inkluderande diskussion och en överblickbarhet för att utveckla hållbara tillväxtstrategier.

Affärsmodellen är ett av de viktigaste hjälpmedel som företaget har när de ska diskutera och utveckla strategier för att möta framtiden.

 Vi hjälper företag att synliggöra sin affärsmodell

Företag, företagsledningar, styrelser och ägare kommer till oss:

  • när de känner sig osäkra på hur de ska växa eller nå uppsatta tillväxtmål.
  • när de funderar över hur de ska möta en allt tuffare konkurrens och snabbare omvärldsförändringar.
  • när de vill skapa engagemang för strategidiskussioner i en ledningsgrupp eller styrelse.
  • när de söker stöd i implementeringen av tillväxtmål, tillväxtstrategier i   organisationen på begripligt och engagerande sätt.

Känner du igen dig i något av detta är du välkommen att kontakta oss så tar vi diskussionen vidare.