Marknadsstrategi för ökad volymtillväxt

Många företag och företagare har tillväxtambitioner, men klarar dessvärre inte av att omsätta dessa till konkreta strategier, affärsmodeller och aktiviteter. För att lyckas behöver företagets ledning och hela organisationen förstå vad det innebär att planera för, påbörja och genomföra en tillväxtresa som är hållbar och organisk i sin karaktär. Att välja en eller flera strategier är viktig för att skapa en positiv tillväxtutveckling. Det finns naturligtvis dolda risker och förtjänster att ta hänsyn till vid val av marknadsstrategi. 

Marknadsstrategi för hållbar och lönsam tillväxt

Med stöd av Auxentums affärsmodellering synliggör vi företagets tillväxtflöden mellan produktion, erbjudande och marknad för att kunna ta ett långsiktigt hållbart beslut om tillväxtstrategi. Vi arbetar med stöd av Ansoff-matrisen som ramverk för att stöjda organisationen att utveckla verksamheten och arbetet på marknaden. Den beskriver fyra tillväxtalternativ, eller strategier, som en organisation kan ha som tankestöd för att välja väg. 

– Marknadspenetration.
– Marknadsutveckling. 
– Produktutveckling. 
– Diversifiering. 

marknadsstrategi

Marknadsstrategi – marknadspenetration

Strategin avser att öka försäljningen av befintliga produkter och tjänster mot befintliga kundsegment och idealkunder. Inom ramen för marknadspenetration är samarbeten med kanalpartners och uppköp av konkurrenter vanliga. Målet är att öka företagets marknadsandelar genom en ökad marknadsföring, attraktiv prissättning och en större tillgänglighet. Vanligt förekommande utmaningar som följer här är organisatoriska kulturkrockar och ställer krav på ett väl fungerande tillväxtledarskap. 

Marknadsstrategi – Marknadsutveckling

Strategin avser att öka försäljningen genom att etablera företagets produkter och tjänster på nya geografiska marknader till, för företaget, kända kundsegment och idealkundernas kända köp- och beslutsprocesser. Målet är att öka marknadsandelar genom att expandera organiskt, uppköp av befintliga aktörer eller genom samarbeten med lokala partners. Utmaningar är att lära känna den nya marknadens idealkunder och deras irritationer som ligger till grund för köp- och beslutsprocesser. 

Marknadsstrategi – Produktutveckling

Strategin avser att öka försäljningen genom att utveckla befintliga och nya produkter och tjänster som erbjuds till befintliga kundsegment och idealkunder på en befintlig marknad. Målet är att förbättra kundupplevelsen av tjänsterna eller produkterna och att stärka upp lönsamheten för företaget. Produktutveckling bygger på en djup och stor kunskap inom ett väl avgränsat användningsområde för en eller flera målgrupper. Utmaningarna är kopplade till utvecklingstid och utvecklingskostnader. 

Marknadsstrategi – Diversifiering

Strategin avser att öka försäljningen genom att utveckla nya produkter och tjänster som ligger utanför företagets ursprungliga kärnerbjudande. Det är vanligt att företaget upptäcker att existerande kunder efterfrågar tjänster eller produkter som ligger nära företagets kärnerbjudande och därigenom väljer att utveckla diversifierade erbjudanden. Målet är ofta att skapa en organisation som ”står på flera ben” och som kan möta kundernas närliggande behov. Utmaningarna som här är ofta interna i den egna organisationen och i företagets kommunikationen ut till marknaden. 

Konsekvenser av strategiutveckling

Affärsmodeller

Strategiutveckling medför alltid förändringar och det är viktigt att försöka förutse och planera för framtida utfall av tagna beslut. Vi arbetar med scenarios för att skapa en så god bild av framtida händelser utifrån de alternativa strategivalen som företaget står inför. Det är väldigt viktigt att ha fokus på de framtida risker och möjligheter som de olika scenarios kan medföra för företagets affärsmodell och dess förmåga att leverera. 

Vi zoomar in på riskkartläggning och riskvärdering och vi synliggör även möjligheterna med de olika strategierna. Vi hjälper er att ta fram de bästa strategierna utifrån er affärsmodells förutsättningar. Läs mer om affärsmodeller här. 

Redan i affärsplaneringen är det avgörande att förstå konsekvenserna i implementeringsfasen. En förändrad marknadsstrategi medför, med stor sannolikhet, förändringar ner på rollnivå i organisationen. I planeringsfasen är det viktigt att synliggöra konsekvenserna här. Det blir en hanterbar uppgift när de Rollkritiska arbetsbeskrivningarna är på plats. Läs mer om befattningsbeskrivningar här

Kontakta oss för ett samtal om marknadsstrategi och affärsutveckling

Är ni i startgroparna för att påbörja en tillväxtresa med företaget? Har ni stött på hinder för er tillväxt i företaget? Har det uppstått oro och motstånd i ert förändringsarbete? Behöver ni hjälp med att synliggöra er affärsmodell och era Rollkritiska arbetsbeskrivningar? 

Kontakta oss för ett samtal om era utmaningar och låt oss berätta för er hur vi arbetar. 

VÅRA UTBILDNINGAR HOS UTBILDNING.SE
logo
searchVisa alla utbildningar
reviewSkriv en recension
Transformativt ledarskap

Kontakta Auxentum