Auxentum-Svartvit Mindre snack och mer verkstad

Att vi behöver arbeta hållbart är det idag ingen som ifrågasätter i svenska företag och organisationer. Redan 1979 fick vi en renhållningslag som har utvecklats fram till idag. Utan att överdriva har vi i Sverige kommit långt i hållbarhetsarbetet som främst främjar hållbarheten i ett klimatperspektiv. 

Många har tagit med sig sina hållbarhetsbeteenden till arbetsplatserna med sopsortering, energisnåla ljuslösningar, digitala möten och där fler och fler kör el- och hybridbilar i en allt större utsträckning. Räcker detta för att säkerställa företagets hållbarhet? Nej, tyvärr – även om det är en god start. 

I våra uppdrag arbetar vi med affärs- och strategiutveckling för lönsam tillväxt. Vi har diskuterat företagets hållbarhet i olika forum och här avser vi att fokusera på två frågor i artikeln: 

1. Vad behöver ägare, styrelser och ledningsgrupper fokusera på för att fortsätta utveckla företagets och organisationens hållbarhet? 

2. Hur kan ägare, styrelser och ledningsgrupper göra det på ett systematiskt och praktiskt sätt utifrån företagets affärsmodell och organisation? 

Existerande ramverk och hållbarhetslinser för att komma igång

För att klara av att hantera hållbarhetsutmaningarna behöver vi ett ramverk, en beskrivning av hela systemet. Agenda 2030 med de sjutton globala målen som är framtagna av FNs medlemsländer ger oss det. Inom ramen för Agenda 2030 kan vi se inom vilka områden företaget kan bidra till en ökad hållbarhet i ett globalt perspektiv. 

En god början är att välja ut de områden som är relevanta för den egna verksamheten och därifrån fortsätta arbetet med att synliggöra områden för ökad hållbarhet på företagets nivå. Det ger oss en ökad känsla av säkerhet i början av hållbarhetsarbetet. Härifrån behöver vi gå vidare och bryta ner hållbarheten till en strateg

Auxentum-agenda 2030 17 globala mal for hallbar utveckling

ESG – en modell för företagets hållbarhetsstrategier

En annan modell som hänger ihop med Agenda 2030 är ESG. Här kan ägare, styrelser och ledningsgrupper koppla ihop företagets hållbarhetsmål utifrån dessa tre övergripande perspektiv. ESG står för Environmental, Social och Governance. 

Environmental – företagets klimatavtryck såsom utsläpp, vattenförbrukning, avfall, transporter och biologisk mångfald kopplat till företagets leveranser. 

Social – företagets hållbarhetsavtryck kopplat till mänskliga rättigheter, inkludering, integritet, jämställdhet och schyssta arbetsvillkor för alla som bidrar till företagets leveranser. 

Governance – företagets styrning och ansvar på alla nivåer. Här belyser man bolagets finansiella lönsamhet, avtalshantering, organisationens förhållningssätt och uppträdande samt att arbeta för att ära rådande lagstiftning. 

Dessa två modeller hjälper oss att tänka och kroka upp begreppet hållbarhet som är ett dynamiskt och komplext begrepp. På företagsnivå behöver ägare, styrelser och ledningsgrupper dessa ramar för att minska osäkerheten om vilka delar vi kan ta sikte på utifrån den egna verksamheten. 

De hjälper oss att kunna gå från prata hållbarhet till att göra saker som stärker företagets hållbarhet. 

Företagets affärsmodell och organisation beskriver vi som två delsystem där företagets hållbarhet påverkar flödet av varor och tjänster.