Ska vi tänka affärsplan eller affärsmodell?

I rubriken ställer vi frågan kring affärsplan eller affärsmodell? Svaret är både och. Affärsplanen är mest relevant när ett företag startar eller när ett befintligt företag genomgår en förändring som utmanar den ursprungliga affärsplanens grundpelare såsom affärsidé, vision eller organisationens uppbyggnad. En del i den traditionella affärsplanen är omvärldsanalysen som behöver kopplas ihop med tillväxtstrategierna.

Omvärldsanalysen utgör en grund för tillväxtstrategierna. Jag vill vara tydlig med att betona vikten av omvärldsanalysens betydelse för hållbar tillväxt i företaget. Det är väldigt vanligt att ägare/beslutsfattare arbetar med en årlig uppdatering av företagets SWOT-analys. Modellen har sina poänger då den är relativt enkel att förstå och pedagogiskt tilltalande men SWOT:en saknar tillväxtfokus som företaget behöver för att skapa tillväxt.

Att förstå och synliggöra SWOT eller PESTEL utgör en central del för företagets tillväxtstrategier men dessa är inte tillväxtfokuserade i sig själva som modeller och verktyg. Slutsatsen blir då att ägarna/beslutsfattarna behöver arbeta vidare här för att skapa och medvetandegöra hållbar tillväxt i företaget. Det är här som affärsmodellen kommer in hjälper företaget att gå från att Veta till att Göra.

office-desk

Affärsmodellen ger fokus på ”HUR” företaget skapar tillväxt

Affärsmodellens värde synliggörs när vi utmanas i frågeställningar som rör marknaden, produktionen och de erbjudanden som företaget arbetar med. Med fokus företagets idealkunder, deras svordomar och hur de upplever nyttan med företagets erbjudanden har en väsentligt större tillväxtnytta. Dessa frågor är inget nytt även om de flesta använder andra uttryck än vad jag väljer här. Problemet för de flesta företag som inte lyckas med sin tillväxtresa kan ofta förklaras i brist på fokusering i affärsmodellen.

Många duktiga micro företag och mindre små företag försvårar tillväxten för sig själva när man strävar efter att sprida affärsrisker genom att diversifiera erbjudandena med argumentet att det är bra att ha flera ben att stå på. Det går att göra det men ställer stora krav på tydlighet i strategierna för både imagestärkande aktiviteter och marknadsbearbetning. Dessutom kostar tillväxt och det kan bli en alltför kostsam strategi. Ekonomin i dessa företag är, som för alla företag, begränsad. Det är affärskritiskt att hushålla med dessa begränsade resurser och satsa på rätt aktiviteter när det kommer till att uppnå företagets tillväxtmål.

Här rekommenderas det att ägare/beslutsfattare i dessa företag ser över de produktionskritiska aktiviteter och produktionskritiska resurser för att utvärdera vad som är bäst för en hållbar tillväxt. Möjligheten att nyttja strategiska samarbetspartner är ofta att rekommendera. En strategi som utgör en sanning handlar om att undvika fasta kostnader och därigenom kanalisera mer energi till kärnerbjudandet som utgör det som företaget tjänar pengar på.

För större små- och mellanstora företag är det helt andra förutsättning då organisationen där har vuxit till sig och kan klara av att arbeta med multierbjudanden i verksamheten. En av utmaningarna här handlar om att synliggöra affärsmodell med tillhörande erbjudanden, affärskritiska produktionsresurser och ett marknadsfokus för att bearbeta potentiella köpare och befintliga kunder. Med stöd av affärsmodellen synliggörs strategier med aktiviteter för organisk hållbar tillväxt. Detta ger företaget en tydlig och stabilare plattform för att bygga på höjden. Det skapar även möjlighet att fokusera på det som företagets kärnerbjudande utgör.

Avslutningsvis lyfter jag fram den kris som många företag i Sverige upplever och befinner sig i just nu. Det är nu ett tillfälle att lyfta fram företagets affärsmodell för att ”stresstesta” och ”provtänka” erbjudandet och tidigare strategier för att möta det ”nya normala”.

Fundera på var ditt företag befinner sig i processen att skapa tillväxt bortom den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i? På vilka sätt kommer det ”nya normala” påverka ert erbjudande? Kommer era idealkunders svordomar att förändras? Kommer företagets erbjudande behöva förändras/finjusteras?

Vid tangentbordet
/Tony Wetter

Ett svar på ”Affärsmodell eller Affärsplan för Hållbar Organisk Tillväxt”

Kommentarer är stängda.