Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt

En långsiktig hållbar tillväxt förutsätter ett ledarskap som utvecklar affären likväl som människor, ett ledarskap som kan hantera traditionellt sett hårda och mjuka värden. Vi erbjuder en ledarskapsutbildning som fokuserar på organisationens behov av hållbar organisk tillväxt och medarbetarnas behov av vägledning och stöd i deras yrkesroller. Vi kallar konceptet ”Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt”™.  

Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt™ är uppdelad i två delar; en affärsmässig del och en kommunikativ del och som vilar på ett fundament av transaktionellt- och transformativt ledarskap. Som deltagare får du verktyg och färdigheter som utvecklar din affärsmässiga kompetens kopplad till organisationens hållbara tillväxtutveckling och verktyg som utvecklar dina färdigheter att leda utifrån hållbar medarbetarutveckling.  

Tillväxtledarskap stärker affärsfokuseringen

Den affärsfokuserade delen i ledarskapsträningen utgår ifrån företagets affärsmodell och prioriteringar. Den synliggör ledarskapets betydelse för att stärka organisationens hållbara organiska tillväxt. Utifrån de strategiska prioriteringarna stärker tillväxtledarskapet implementeringen av de operativa aktiviteterna i medarbetarteamen. Som deltagare arbetar du med flera transaktionella verktyg som stödjer organisationens hållbara organiska tillväxt; 

– Synliggöra tillväxtmål och tillväxtfrämjande kpi:er (key performance indicators)
– Implementering av tillväxtstrategier utifrån företagets erbjudanden till existerande kunder och potentiella köpare.
– Kartläggning och reducering av tillväxthinder i organisationen och i personalteamet.
– Implementering av rollkritiska arbetsbeskrivningar med tillhörande tillväxtstödjande och tillväxtskapande arbetsuppgifter. 

Utvecklingsmål och resultat:
Deltagaren utvecklar den affärsmässiga delen i ansvarsrollen. Du får tillgång till och lär dig arbeta med ett antal tillväxtfrämjande verktyg. Dessa transaktionella verktyg bidrar till tydlighet i organisationen och en mer effektiv implementering av de strategiska prioriteringarna i den operativa verksamheten. 

Picture of business people discussing in their company together

Tillväxtledarskap främjar hållbar medarbetarutveckling

Den transformativa sidan av tillväxtledarskapet utgår ifrån organisationens vision och värdegrund för att stärka kulturen och en hållbar medarbetarutveckling. För tjänsteföretag är medarbetarna organisationens viktigaste tillgångar för att utveckla hållbar organisk tillväxt. Tillväxtledarskapet syftar till att skapa en arbetsmiljö som präglas av engagemang, delaktighet och tydlighet. Deltagaren erhåller och arbetar här med tranformativa verktyg som stödjer en hållbar medarbetarutveckling;

IDI-360 beteende- och kommunikationsprofil för bättre samspel.
– Förebygga och hantera mellanmänskliga konflikter. 
– Kärnkvalitetsprofil för ökad självkännedom.
– Stärkande och utvecklande feedback.
– Medarbetarutveckling mot självgående i arbetsrollen.
– Coachande förhållningssätt – TGROW.

Utvecklingsmål och resultat: 
Du utvecklar färdigheter inom den transformativa delen i ansvarsrollen. Som deltagare erhåller och lär du dig arbeta med ett antal transformativa verktyg som stärker och skapar en ökad trygghet och fokusering på människors utveckling, engagemang och arbetsinsatser. Vi erbjuder individuell chefscoaching efter genomförda utvecklingsprogram.