Tillväxtledarskap i tjänsteföretag

Ledarskap och ledarutveckling

Uppdrag startar tillsammans med företagets strategiska eller operativa ledning där organisationens vision, affärsmål, strategiska prioriteringar och värdegrund synliggörs. En avstämning genomförs, inledningsvis, av Auxentum kring de bärande kompetenserna som tillväxtledarskapet tillför i organisationens implementering och utveckling av hållbar organiska tillväxt. Om utfallet i den inledande delen är gynnsam påbörjas utvecklingsarbetet i de delar där behovet finns. 

Tillväxtledarskap stärker hållbar organisk tillväxt och vilar på ett antal bärande kompetenser. De bärande kompetenserna har vi paketerat och etiketterat som tillväxtledarskap. Nedan beskriver vi dessa kompetenser. 

Vision och värdegrund utgör grunden i beslut och agerande

Tillväxtledarskapet utvecklar och förstärker organisationens önskvärda kultur. Tillväxtledaren förstår begreppen, dess innebörd och framförallt implementerar det på ett konkret sätt i teamen och i organisationen. 

Visionen visar riktning, tillväxtmålen anger tempot och värdegrunden synliggör spelplanen och de önskvärda beteenden i organisationen som stärker kulturen.  

 

Implementerar affärsmål och affärsmodellens operativa aktiviteter

Tillväxtledaren utgör länken mellan ledningen och den operativa verksamheten. Tillväxtledarskapet behöver skapa delaktighet kring de strategiska prioriteringar som organisationen står inför. Tillväxtledaren och teamet behöver, tillsammans, arbeta för att uppnå uppsatta affärsmål. 

Tillväxtledaren synliggör affärsmodellen och förklarar dess innebörd, uppmuntrar till delaktighet och skapar utrymme för medarbetarnas tankar och funderingar. Att implementera innebär att förankra affärsmodellens praktiska genomförande och skapa det nödvändiga engagemang som utgör bränslet på tillväxtresan.  

Framgångsrika företag jobbar aktivt med tillväxtledarskap, Auxentum kan hjälpa er

Inkludering i teamet och individernas utveckling mot självgående i rollen

Tillväxtledaren förstår vikten av att skapa en god stämning och trivsel i sitt och i andra team. Medvetenhet om arbetsmiljöansvar och god kommunikationsförmåga är två bärande kompetenser i tillväxtledarskapet. Tillväxtledaren har tillgång till ett ledarskap som präglas av förmåga att växla i företrädarrollerna för att främja organisationens-, teamets och individens utveckling.

Tillväxtledaren arbetar fokuserat med medarbetarens utveckling i sin arbetsroll. Det är helt avgörande att utveckla förståelse för de rollkritiska arbetsuppgifterna hos samtliga medarbetare. En stor del av tiden i ledarrollen handlar om att utveckla medarbetaren mot självgående på dessa arbetsuppgifter. Framgångsrika tillväxtledare har tillgång till en uppsättning ledarskapskompetenser som främjar samtliga medarbetarens utveckling. 

Affärsmannaskap utgör en viktig del i tillväxtledarskapet

Tillväxtledaren ser affärsmannaskap som ett viktigt medel för utveckling av hållbar organisk tillväxt. Med positiv attityd till att göra affärer genom att hjälpa potentiella köpare och existerande kunder att utveckla deras affärer agerar tillväxtledaren som en förebild och visar vägen. Vi betonar att alla medarbetare inte är säljare!

Däremot bidrar samtliga medarbetare till företagets tillväxt genom tillväxtstödjande eller tillväxtskapande arbetsuppgifter som genomsyrar alla roller i organisationen. Hållbar organisk tillväxt uppstår när företaget får avsättning för företagets tjänster flera gånger och det sker när tjänste-erbjudandet skapar kundvärde för existerande kunder och potentiella köpare. Detta är något som tillväxtledaren arbetar dagligen med i kommunikationen.

Kommunikativa färdigheter hos en tillväxtledare

Tillväxtledare behöver göra egna avstämning kring det egna ledarskapet och påverkan på kollegor och medarbetare. I den här delen ingår de egna kommunikativa färdigheterna. Förmågan att skapa “bra snack” och egen förståelse för tydlighet utgör två centrala delar när det kommer till implementering och dagligt ledarskap.

Vi lyfter fram följande färdigheter i ledarrollen: 
– Coachande förhållningssätt.
– Feedback – stärkande och utvecklande.
– Mellanmänskliga oenigheter och konflikter. 
Kommunikations och beteendeprofiler

 

Kartlägga, förhindra och reducera uppkomster av tillväxthinder

Framgångsrika tillväxtledare prioriterar att kartlägga, förhindra och reducera uppkomster av tillväxthinder. Denna del i tillväxtledarskapet sker i dialog med samtliga medarbetare. Tillväxthinder uppstår i alla organisationer om vi inte är uppmärksamma och de etablerar sig på organisatorisk-, kulturell- och individuell nivå.

Tillväxthinder etablerar sig gärna i miljöer där otydlighet och låg grad av fokusering råder samt i miljöer med exkludering och kontroll har fått fäste. Tillväxtledaren har en väldigt stor och avgörande betydelse för att hålla organisationen ren från dessa energi- och tillväxtproblem. 

Verktyg för bättre samspel, god arbetsmiljö och implementering av tillväxtstrategier och operativa aktiviteter

Strategiskt och operativt verktyg. En sk canvas-business-modell som skapar tydlighet och förståelse för tjänsteföretagets affärer och som beskriver de operativa aktiviteter utifrån strategiska prioriteringar för tillväxt. 

Strategiskt och operativt verktyg. Används för att synliggöra orsaker till en ogynnsam tillväxt på organisatorisk-, kulturell- och individuell nivå. 

Strategiskt och operativt verktyg. Används vid organisationsplanering, i förändringsledning, i rekryteringsprocesser, i utvecklingssamtal och vid lönesättning.

IDI är ett strategiskt och operativt verktyg. Används för att utveckla individens- och teamets kommunikativa effektivitet och stärker teamens samarbete och trivsel i organisationen.

Stärker ledarens coachande ledarskap för att utveckla medarbetare mot självgående, förmåga att självständigt och professionellt arbeta med stärkande och utvecklande feedback, förhålla sig till och hantera mellanmänskliga oenigheter och konflikter och förståelse för det egna beteendet och dess inverkan på kollegor och medarbetare.