När styrelser och ledningsgrupper använder affärsmodeller som verktyg får man en strukturerad och enklare metod för att arbeta med affärsutveckling. Affärsmodeller beskriver och förklarar hur företaget producerar, paketerar samt levererar produkter och tjänster till existerande kunder och potentiella köpare. Affärsmodellen visualiserar hur företaget tjänar pengar.

Vårt verktyg ”Affärsmodellering” förenklar strategiutveckling och skapar ett ökat engagemang på alla nivåer. För styrelse, VD och ledningsgruppen är det avgörande att förstå företagets affärsmodell för att kunna fatta välgrundade beslut för att utveckla och driva verksamheten mot uppsatta mål på ett effektivt sätt.

De som fortfarande arbetar med sin affärsplan för att utveckla strategier skulle kunna utveckla sitt arbete med affärsmodell och affärsmodellering. Vi beskriver affärsmodeller och affärsmodellering nedan.

[tillbaka till startsidan]

Affärsmodellen som verktyg

Business Model Canvas (BMC) presenterades som verktyg i managementlitteraturen omkring 2008 och har fått en stor spridning som ett utvecklingsverktyg för företag. Bakom BMC står författarna Alexander Osterwalder och Yves Pigneur där de beskriver affärsmodellen som ett utvecklingsverktyg med dessa delar;

 1. Värdeerbjudande: Vad erbjuder företaget sina kunder?
 2. Kundsegment: Vilka kundsegment vänder sig företaget till?
 3. Inkomstkällor: Vilka är de viktigaste inkomsterna och hur relaterar de till värdeerbjudandet?
 4. Kostnadsstruktur: Vilka är företagets kostnader och hur relaterar de till värdeerbjudandet?
 5. Nyckelaktiviteter: Vilka aktiviteter behöver företaget utföra för att leverera värdeerbjudandet?
 6. Nyckelresurser: Vilka resurser behöver företaget för att utföra sina nyckelaktiviteter?
 7. Samarbetspartners: Vilka är företagets viktigaste partners?
 8. Kanaler: Var når företaget sina kunder?
 9. Kundrelationer: Vilka relationsnivåer kommer företaget arbeta på mot kunderna?
Affärsmodell och affärsmodellering Auxentum

Affärsmodellen – utgör grunden i företagets strategiutveckling

För styrelsen, VD och hela ledningsgruppen är det avgörande att ha en djup förståelse för företagets affärsmodell. Detta ligger till grund för strategiska beslut och hjälper till att navigera genom utmanande affärsmiljöer. Att förstå företagets affärsmodell är avgörande av flera skäl:

 • Affärsmodellen skapar samsyn hur företaget producerar och erbjuder produkter & tjänster till marknaden.
 • Affärsmodellen bidrar till att man bibehåller fokus på det strategiska och skapar ett gemensamt språk.
 • Affärsmodellen ökar fokus på hållbarhet, skalbarhet och lönsam tillväxt.
 • Affärsmodellen visar hur företaget skapar och kommunicerar värde och synliggör konkurrensfördelar.
 • Affärsmodellen är ett internt verktyg för att kommunicera i hela organisationen.

Affärsmodellering by Auxentum

Mellan åren 2012 till 2015 studerade Tony Wetter affärsmodeller som utvecklingsverktyg. Förutom etablerad managementlitteratur fanns det inte mycket skrivet om affärsmodeller. Från 2015 och framåt påbörjades ett utvecklingsarbete av verktyget, som idag åtta år senare, har namnet AffärsmodelleringbyAuxentum, ©2020.

År 2021 valde Krister Frost att göra mig sällskap i detta utvecklingsarbete. Kristers mångåriga erfarenheter inom juridik och ekonomi är två perspektiv som kompletterade arbetet. Dessutom har vi, och har haft, väldigt roligt tillsammans under de senaste årens utvecklingsarbete.

Affärsmodell är inte strategi utan ett verktyg för att utveckla strategi
Att synliggöra företagets affärsmodell är första steget i strategiutveckling. Verktyget Business Model Canvas är inte strategi i sig utan ett stöd för att arbeta med strategisk affärsutveckling. Det är alltför många som blandar ihop olika verktyg och dess avsikter. Verktyget Affärsmodellering är vår arbetsprocess som i fyra tydliga steg underlättar och hjälper styrelser och ledningsgrupper att strukturera strategiutveckling för lönsam tillväxt.

Strategiutveckling för lönsam tillväxt

Affärsmodellering är utvecklat för att underlätta strategiutveckling för lönsam tillväxt. Vi har sedan 2015 studerat hur styrelser och ledningsgrupper arbetar för att utveckla strategier för tillväxt. Vi har upptäckt ett behov av ett verktyg som tydligt hjälper till att steg-för-steg arbeta mer strukturerat och som skapar ett språk för att lösa uppgiften.

Strategiutveckling och affärsutveckling är två omfattande och luddiga begrepp. För att lyckas med strategiutveckling behöver två motsatsförhållande kunna mötas; det kreativa och det strukturella. Här märker vi att människor i styrelser och ledningsgrupper väldigt ofta krockar utifrån deras olika utgångspunkter. Beteendena reagerar på olikheterna och många gånger har vi sett ofördelaktiga spänningar som skapar hinder för styrelser och ledningsgrupper i arbetet. Detta är väldigt kostsamt på kort och längre sikt.

Affärmodelleringsprocessen innehåller båda delar. Det är en timing fråga, och när människor förstår när i processen man behöver ha fokus på strukturer och på kreativitet minskar dessa spänningar. Affärsmodellering bidrar till en ökad effektivitet i gruppen på ett påtagligt sätt. Engagemanget och dynamiken i grupperna utvecklas exponentiellt tack vare en tydlig arbetsmetod och tack vare det gemensamma språk som grupperna utvecklar.

Auxentum-visioner ger riktning

Affärsmodellering bygger på en tydlig process som hjälper styrelser och ledningsgrupper att arbeta mer effektivt. Strategiutveckling är en hybrid av kreativitet och struktur med faktainsamling och analys. I affärsmodellering möter deltagarna bl a analysverktyget JOE som perspektivväxlar mellan juridik, organisation och ekonomi.

Affärsidé, affärsmodell och affärsplan

För att utveckla och driva ett företag är det viktigt att förstå begreppen affärsidé, affärsmodell och affärsplan. De är viktiga delar för en styrelse och ledningsgrupp. De har olika funktioner och tjänar olika syften. Här synliggör vi tre verktyg som styrelser och ledningsgrupper har användning av för att utveckla företagets tillväxt.

Affärsidé – Grundkonceptet bakom företaget

En affärsidé är den grundläggande idén eller konceptet bakom företaget. Den beskriver vad företaget gör, varför det gör det och vilken nisch eller marknad det ämnar tjäna. Affärsidén är övergripande och förklarar företagets syfte.

Affärsmodell – Struktur för volym- och intäktsflöde i företaget

En affärsmodell beskriver hur företaget producerar och levererar värde till utvalda marknader. Den beskriver hur företaget genererar volym och skapar värde. Affärsmodellen synliggör företagets flöden av produkter och tjänster till existerande kunder och till potentiella köpare.

Affärsmodellen är uppdelad i tre delar; produktion, erbjudande och marknad.

 • Affärsmodellen beskriver företagets flödesprocesser, funktioner, interna nyckelresurser och externa nyckelpartners.
 • Affärsmodellen beskriver företagets erbjudande med produkter och tjänster, säljprocess och marknadskommunikation.
 • Affärsmodellen beskriver företagets marknad utifrån utvalda kundsegment och valda kanaler till kunderna.
 • Affärsmodellen beskriver nuvarande uppföljningsmått, betalningsmodeller och intäktsflöden.

Affärsplan – Skriftlig plan för externa och interna intressenter

En affärsplan är ett dokument som beskriver företagets strategi för att uppnå sina mål. Den inkluderar en översikt över affärsmodellen, men går också in på detaljer om marknadsanalys, konkurrens, försäljnings- och marknadsföringsstrategier, operationell plan, finansiell prognos och mycket mer. Affärsplanen är ett verktyg för att kommunicera företagets vision och strategi till intressenter som investerare, partners och anställda.

Det är viktigt att komma ihåg att medan affärsidén ofta är relativt stabil behöver företagets affärsmodell och affärsplan anpassas och utvecklas över tid i takt med att företaget- och marknaden förändras. Förståelsen av skillnaderna och sambanden mellan dessa begrepp bidrar till att forma en framgångsrik affärsstrategi för lönsam tillväxt.

Affärsmodell och strategiutveckling

Affärsmodell och strategi är två begrepp som ofta används inom företagsledning, men de är inte samma sak. De är dock nära relaterade och arbetar tillsammans för att driva ett företags framgång.

Affärsmodellen skapar framdrift i verksamheten och beskriver hur företaget producerar, erbjuder och levererar värde. Affärsmodellen beskriver företagets vision, mål och synliggör verksamhetens motor, dess olika delar och hur de samverkar för att generera intäkter. Affärsmodellen synliggör även de två affärsprocesserna för existerande kunder och potentiella köpare. Det är i dessa processer som flödena av volymer, igenom affärsmodellen, både hållbarhets- och skalbarhetstestas innan styrelser formulerar strategier för lönsam tillväxt.

Strategin handlar om färdvägar och färdsätt. Strategier synliggör hur styrelser och ledningsgrupper planerar att uppnå företagets tillväxt- och lönsamhet i en föränderlig- och konkurrensutsatt miljö. Den innehåller specifika planer för att konkurrera på marknaden, till exempel att skilja sig från konkurrenterna, penetrera nya marknader, eller utveckla nya produkter. Strategin kan också innehålla planer för att hantera utmaningar och risker.

Affärsmodellen och strategin är båda viktiga och kompletterar varandra. Affärsmodellen ger en grund för företagets verksamhet, medan strategin ger en väg framåt för att uppnå företagets vision och mål. I praktiken kan dessa två begrepp vara väldigt sammanflätade. En förändring i strategin kan kräva förändringar i affärsmodellen, och vice versa.

För att uttrycka det enkelt, kan man säga att affärsmodellen besvarar frågan “Hur tjänar företaget pengar?” medan strategin besvarar frågan “Vilken färdväg och vilka färdsätt leder företaget till en hållbar, skalbar och lönsam tillväxt?”

Vanliga misstag i arbetet med företagets affärsmodell

I styrelser och ledningsgrupper kan det upplevas svårt att skapa och underhålla en hållbar och skalbar affärsmodell. Även om varje företag har sina unika utmaningar, finns det några vanliga misstag som många styrelser och ledningsgrupper gör när det gäller företagets affärsmodell och strategiutveckling.

Att förstå och undvika dessa misstag kan vara avgörande för att säkra ett företags lönsamhet. Det största och vanligaste misstaget är naturligtvis att inte arbeta med företagets affärsmodell överhuvudtaget.

Nedan följer en lista på ytterligare fem vanliga misstag.

För lite fokus på marknaden och kundsegment: Det är viktigt att förstå vad kunderna värdesätter och behöver. Om företaget inte förstår sina kunder eller misslyckas med att tillgodose deras behov, kan det leda till svag försäljning och låg kundlojalitet.

Otydligt värdeerbjudande: Om företaget inte tydligt kan förklara vilket värdet till kunder och köpare som företagets erbjudande av produkter och tjänster blir det svårt att skapa lönsam tillväxt.

Ingen säkerställd hållbarhet: Affärsmodellens hållbarhet är avgörande på både kort- och längre sikt. Affärsmodellen består av ett antal olika delar och processer som samverkar i flöden och funktioner. När styrelser och ledningsgrupper väljer att öppna upp kranarna för att öka flödena igenom företagets verksamhet är det vanligt att det brister på funktionsnivå och i tillhörande delfunktioner. Alla företag har friktioner i sina flöden och utan att säkerställa dessa kommer de att utvecklas till tillväxthinder längre fram.

Ingen säkerställd skalbarhet: För att ett företag ska kunna skapa lönsam tillväxt behöver affärsmodellens skalbarhet förstås, säkerställas och utvecklas. Tillväxt handlar om volymer och flöden genom affärsmodellen. Vid ökade flöden kommer det uppstå nya tillväxthinder som behöver förstås och säkerställas. Skalbarhet sker i steg koppla till volymökningar under olika tidsintervaller. Det innebär att organisationen behöver kunna hantera dessa ökade flöden igenom de två affärsprocesserna utan att kostnaderna för tillväxten fortsätter öka i alltför stor utsträckning över tid.

Låg adaptabilitet i organisationen och i affärsmodellen: Marknadsförhållanden förändras ständigt, och styrelser och ledningsgrupper som inte är medvetna eller villiga att anpassa företagets affärsmodell kommer med stor sannolikhet misslyckas. Flexibilitet och förmåga att reagera på förändringar är avgörande för en hållbar ochs

Med en synliggjord affärsmodell är det nästan omöjligt att göra dessa misstag, ”Once you visualized your business model you will never leave it”.