Många företagsledningar och HR-funktioner arbetar målmedvetet för att säkerställa att organisationen har rätt stöd för att anpassa sig till de förändringar som uppstår i omvärlden. I medelstora- och stora företag har organisationens chefer ett stort ansvar för att hantera dessa förändringar och trender genom att stödja och vägleda arbetsgrupper och individer. De företag som har utvecklat en plattform för ledarutveckling upplevs som framgångsrika och lönsamma inom sina branscher.

Söker ni praktiska verktyg och en plattform för organisationens ledare som säkerställer att organisationen utvecklas kulturmässigt i rätt riktning så är Individ- och situationsanpassat ledarskap ett koncept som är uppbyggt på evidensbaserade verktyg för att främja utveckling, prestationer, inkludering och tydlighet som grundstenar.

[tillbaka till startsidan]

Framgångsrik ledarutveckling i över 20 år

Vi har de senaste tjugo åren blivit anlitade av många företag för att stärka deras ledarskapsplattform i organisationen. Individ- och situationsanpassad utveckling ett konkret och effektivt koncept som är utvecklat utifrån våra många uppdrag för att stärka chefers ledarskap på den nordiska marknaden.

Organisationen säkerställer en hållbar ledarutveckling genom att chefer lär sig använda handfasta och evidensbaserade verktyg för att utveckla de egna medarbetarna mot självgående på de arbetsuppgifter som ingår i arbetsrollen genom att lära sig anpassa instruktion och stöd i ledarskapet.

Ledarna får även lära sig arbeta med ett beteende- och kommunikationsverktyg; IDI Interpersonal Dynamics Inventory som lyfter fram hur de upplevs i rollen och hur de bör agera i mötet med olika personligheter på individnivå.

Med dessa verktyg stärker vi chefernas ledarskap på ett konkret och mätbart sätt. Upplägget genomförs under fyra heldagar i en väl beprövad utvecklingsprocess. Läs nedan om hur ni bör stärka och utveckla ledarskapet.

Situationsanpassat ledarskap

Individ- och situationsanpassat ledarskap

Verktyg och metoder för ledarutveckling

Sedan 1970-talet har många utvecklingssteg tagits när det handlar om ledarskapsträning. Verktygen för situationsanpassat ledarskap och Interpersonal Dynamics Inventory, IDI är inga undantag. Det forskningen då såg blev en sanning. Med tiden hittar forskningen nya perspektiv, nytt språk och nya verktyg utvecklas.

”Vi behöver inte lära duktiga chefer att stå på händer
för att utvecklas till bra ledare. Det räcker att
de har viljan, och får rätt verktyg att
arbeta med i deras chefsroller.”

Tony Wetter,
Auxentum Organisationsutveckling

Genom att återanvända valda delar från ursprungsteorierna som fortfarande är valida och reliabla och därefter addera till modern forskning från beteende- och organisationsområdet utvecklas mer effektiva och praktiska verktyg och metoder som stärker ledarskapet.

Individ- och situationsanpassat ledarskap är resultat av en sådan utveckling som bygger på att skapa en ökad medvetenhet kring kommunikationsstrategier och strategier för ledarskap för att utveckla medarbetare mot självgående.

Det som sticker ut här är acceptansen hos cheferna för de begripliga och användarvänliga ledarskapsverktygen. Dessutom så ser vi hur verktygen används och bidrar till förändringar i förhållningssätt och arbetssätt hos cheferna och att medarbetarna uppskattar förändringarna som vi bidrar till. Att chefernas användande av verktygen också bidrar till mätbara positiva resultat visar tydligt att utvecklingen ger resultat.

Utveckla företagets plattform för ledarskap

Här beskriver vi ett uppdrag för en organisation då vi bygger upp en plattform för ledarskap. Uppdragsgivaren upplever ett behov att skapa en ledarskapskultur som präglas av utveckling, prestationer, inkludering och tydlighet. Vi beskriver det kortfattat och i ett antal processteg.

  1. Uppstartssamtal för att lära känna uppdragsgivarens nuläge och önskade läge kopplat till ledarskapskulturen.
  2. Offert för genomförandet utifrån de block som uppdragsgivaren behöver.
  3. Anpassning av utvecklingsmaterial för att uppnå ökad face validity (igenkänning av situationer och material) Här genomför vi utvecklingsarbetet tillsammans med uppdragsgivaren.
  4. Uppstart av utvecklingsprocessen efter överenskommelse med uppdragsgivaren. Förarbeten ingår inför delar av träffarna i utvecklingsprogrammet.
  5. Uppföljningsmöte med uppdragsgivaren för att säkerställa mätbara effektmål i investeringen.

Fokus på ledarens beteenden och kommunikativa förmåga

Individ- och situationsanpassat ledarskap handlar om anpassning. Ledarrollen ställer krav på en medvetenhet om betydelsen av anpassning till i kommunikation och tillämpningen av rätt ledarskap i olika situationer. Som chef med ett medarbetaransvar behöver man effektiva verktyg som stödjer och utvecklar färdigheter som utvecklar människors engagemang och deras rollkritiska arbetsarbetsuppgifter.

I detta träningsprogram tillhandahåller vi evidensbaserade verktyg som hjälper ledaren att utveckla ledarskapet på ett konkret och resultatskapande sätt. Du kommer bli en mer effektiv och trygg ledare. Du kommer in i programmet som du är och lämnar programmet med möjligheter att bli den ledare du behöver och önskar bli.