Vårt uppdrag är att stödja människor att lyckas bättre i arbetet att utveckla strategier för lönsam tillväxt. Vi vänder oss till styrelser och ledningsgrupper inom hantverks-, industri- och serviceföretag. Affärsmodellering by Auxentum ökar människors förståelse och engagemang för företagets strategiutveckling och hjälper människor att, steg-för-steg, utveckla företagets strategier.

Strategiutveckling, i dess enklaste förklaring, handlar om färdväg och färdsätt mot uppsatta mål på en föränderlig marknad. Företagets affärsmodell beskriver hur företaget producerar och levererar produkter och tjänster till utvalda kundgrupper. Den utgör grunden till företagets lönsamhet.

En synliggjord affärsmodell hjälper oss att utveckla bättre och effektivare strategier för lönsam tillväxt. Tillväxt handlar om flöden igenom företagets affärsmodell. Ju större flöden, volymer, desto större tillväxt.

Antalet misslyckade tillväxtresor kan minskas

Det finns många studier, white papers och avhandlingar om företag i olika branscher som belyser problem i samband med tillväxtutveckling. De flesta rapporter handlar om nystartade företag där man sammanfattar med att ca 70% av tillväxtsatsningar misslyckas. Vi ser två huvudorsaker till misslyckade tillväxtsatsningar:

  • Bristande strategiutveckling i styrelser och i ledningsgrupper
  • Bristande implementering i organisationen

Affärsmodellering hjälper styrelser och ledningsgrupper att arbeta mer rätt i strategiutveckling genom att skaffa sig en tydligare helhetsbild av företagets verksamhet. I medelstora och större företag handlar det om att skapa en gemensam förståelse för företagets produktion, erbjudande och marknad.

Gemensam förståelse eller samlad förståelse

Vi skiljer på ”gemensam förståelse” och den ”samlade förståelsen”. Den samlade förståelsen är ofta stor i styrelser och ledningsgrupper men det räcker inte när det kommer till strategiutveckling för lönsam tillväxt. Då krävs det en gemensam förståelse och för att nå dit behöver styrelser och ledningsgrupper börja med att synliggöra företagets affärsmodell.

I praktiken ser vi hur styrelser och ledningsgrupper tar beslut om strategier utifrån den samlade förståelsen. Människor ”tror att de är överens” då de utgår ifrån olika delar av verksamheten exvis; inköp, produktion, kvalitet, försäljning, logistik och eftermarknad. Vi har också märkt att förståelsen för begreppet tillväxt varierar och adderar vi till lönsam tillväxt så är variationen kring förståelse än större.

”Affärsmodellering är ett alternativ till ’fingret i luften’ och gissa sig fram till företagets tillväxt kommande åren.”

Auxentum-auxentum affarsmodell skala se kopia
Affärsmodellering by Auxentum skapar en ökad medvetenhet om affärsmodellens skalbarhet.

Våra målgrupper som vi vänder oss till

Vi har valt att arbeta mot etablerade företag inom hantverks-, industri- och servicebranschen. Med etablerade företag menar vi företag som har en utvecklad organisation, de har funnit på marknaden i minst fem år, oftast längre, företagen har en ledningsgrupp som planerar, leder och utvecklar företaget och det finns ett antal funktionschefer (mellanchefer) som leder organisationen. Naturligtvis har de ett uttryckt behov av att säkerställa företagets tillväxt och lönsamhet. Människor i dessa företag har ofta egna erfarenheter från tidigare tillväxtsatsningar som inte fallit väl ut.

Tillväxt handlar om volymer som produceras i affärsmodellen

Begreppet tillväxt skapar ofta osäkerhet och förvirring i styrelser och ledningsgrupper. Tillväxt blandas ofta ihop med sk etiketter såsom omsättning och lönsamhet. Tillväxt är volymer som produceras i företagets affärsmodell. Tillväxten beskriver vi som flöden från produktion vidare till erbjudanden och vidare till marknaden.

Två typer av tillväxt

I de allra flesta företag finns det potential att skapa tillväxt. Vi delar in tillväxtpotentialen i två delar eller faser. Vi kallar dessa faser för; generisk tillväxt och accelererad tillväxt. Vi kopplar även ihop dessa faser med två begrepp som påverkar affärsmodellens skalbarhet; friktioner och tillväxthinder.

  • Den generiska tillväxten handlar om en outnyttjad tillväxtkapacitet, lågt hängande frukter, som beror på friktioner som hindrar flödet i de olika funktionerna i affärsmodellen.
  • Den accelererade tillväxten är den tillväxt som ofta kräver investeringar av resurser i någon form. Här handlar det om att kartlägga affärsmodellens inbyggda tillväxthinder.

    Vi är tydliga med att inte blanda ihop affärsmodellens friktioner och tillväxthinder med externa tillväxthinder. För att tydligare beskriva externa tillväxthinder så hittar du dessa i företagets swot-analys under hot/risker kopplat till företagets närvärld och omvärld.

Affärsmodellering by Auxentum

Affärsmodellering är ett konkret och praktisk verktyg som, steg-för-steg, stödjer styrelser och ledningsgrupper. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för lyckas bättre med strategiutveckling för lönsam tillväxt.

Steg 1: Att synliggöra företagets affärsmodell.
Steg 2: Säkerställ affärsmodellens hållbarhet.
Steg 3: Simulera affärsmodellens skalbarhet.
Steg 4: Formulera strategier för lönsam tillväxt.

Läs vidare om affärsmodellering på auxentum.se