Ledningsgruppsutveckling och Tillväxtledarskap

En fungerande ledningsgrupp är avgörande för företagets utveckling. Den samlade kompetensen och engagemanget för en hållbar och lönsam tillväxt utgör grundfundamentet för att ta beslut om strategier för tillväxt och påbörja implementering av valda strategier och aktiviteter. 

Den sista delen i vår arbetsprocess, implementering av strategier, fokuserar på organisationen och ledarskap. Som tillväxtledare erhåller man relevanta verktyg för att utveckla ökad förståelse för mellanmänsklig kommunikation, medarbetarutveckling mot självgående, förändringars påverkan på människor på individ- och på gruppnivå och uppföljning och styrning av aktiviteter. 


Auxentum-Bild IMPLEMENTERING

Tillväxtledarskap för hållbar och lönsam tillväxt

Tillväxtledarens syfte är att stärka organisationens tillväxtkultur genom fokus på tillväxtskapande- och tillväxtstödjande aktiviteter. Tillväxtledaren förstår att organisationen utgör medlet och en förutsättning för att uppnå de affärsmål som sätts upp i företaget (affärsmodellen). 

Med god självkännedom kring sig själv som människa lägger tillväxtledaren grunden till ett inkluderande förhållningssätt. Förståelse för människors behov och beteenden blir avgörande i sättet att kommunicera och samarbeta. Tillväxtledaren arbetar målmedvetet för att inkludera människor i det dagliga. 

Tillväxtledaren drivs av att utveckla människors kapacitet. Med utgångspunkt i företagets målsättningar och rollernas kritiska arbetsuppgifter lägger hen sitt fokus för att skapa självgående medarbetare och team. Tillväxtledaren förstår att människor utvecklas på uppgifter och därför är det avgörande att synliggöra dessa så att förväntningarna är relevanta för alla i organisationen. 

Tillväxtledaren har god kännedom och förståelse för människors reaktioner kopplat till förändring i deras arbetsmiljö. Med tydliga mål och ett coachande förhållningssätt leder tillväxtledaren organisationen genom förändringsprocessens delar. Tillväxtledaren arbetar kontinuerligt med följa upp människors arbetsinsatser och tillhörande nyckeltal (kpi:er). 

Ledningsgruppsutveckling och tillväxtledarskap

Tillväxtledarskap har evidensbaserat stöd i forskningen

Det finns, inte helt överraskande, bevis på att människors trivs och presterar bättre i organisationer som kännetecknas av en inkluderande arbetsmiljö.  Nedanstående är hämtat från organisationsforskningen (bl a Arbetsmiljöverket)

  • upplevs som tillgängliga, tydliga och rättvisa ledare.
  • främjar en utvecklad kommunikation för ett positivt samarbete i arbetsgruppen.
  • synliggör mål- och rollbeskrivningar med tydliga förväntningar och relevanta KPI:er.
  • ger människor erkännande och möjligheter att utvecklas i arbetsrollen.
  • förstår vikten av god fysisk arbetsmiljö och goda relationer till företagets intressenter.

Verktyg för att utveckla tillväxtledarskap

Vi arbetar med evidensbaserade och ändamålsenliga verktyg för att utveckla och stärka ledarskapet i organisationen. Vi har mångårig erfarenhet från ledarskapsutveckling kopplat till företagets tillväxtutveckling. Med kvalitetssäkrade och evidensbaserade verktyg coachar och utbildar vi era chefer att bli bättre ledare. 

Läs mer om de verktyg vi arbetar med genom att klicka på bilden till höger.


Auxentum-