Strategisk affärsutveckling med affärsmodeller

Alla vinstdrivande företag behöver arbeta för ökad tillväxt. När företagets ledning arbetar med tydliga och utmanande mål, man har skapat hållbara och skalbara strategier och man har fokus på relevanta mål i den löpande uppföljningen av aktiviteter och strategiska prioriteringar så kommer företaget att lyckas. Vi har själva sett det hända på nära håll. 

Med verktyget ”Affärsmodellering för hållbar och lönsam tillväxt” underlättar vi strategiutveckling för styrelser och ledningsgrupper. Arbetsprocessen ger bland annat svar på frågorna ”hur kan vi växa?” och framför allt ”hur kan vi växa på ett hållbart och lönsamt sätt?”. 

Utvecklingen av verktyget påbörjades 2015 och vi använder det i styrelser och ledningsgrupper för att bidra till ett hållbart företagande genom att förenkla arbetet med strategiutveckling. Verktyget har även fokus på implementering av strategier och vi bidrar till att utveckla och stärka upp organisationens tillväxtledarskap.

Affärsmodellering för hållbar och lönsam tillväxt

Affärsmodellen beskriver hur företaget genererar intäkter, hur varor och tjänster produceras och hur dessa kommer kunden tillgodo. Den gör det enklare att skapa förståelse, fokus och engagemang för företagets tillväxt. 

”Affärsmodeller visar och förklarar hur företaget producerar och levererar kundvärde som genererar resultat. Med kundvärde menas ökad kundnytta och minskade irritationer i kundens verksamhet”.

Hur arbetar vi med strategiutveckling för tillväxt? 

Vi har utvecklat en process för strategiutveckling med ett verktyg som visualiserar företagets affärsmodell, utvecklar dess hållbarhet, säkerställer affärsmodellens skalbarhet i syfte utveckla tillväxtstrategier. För att göra strategiutveckling konkret och begriplig har vi utvecklat en arbetsmetod som är uppdelad i fem separerade, men sammanhängande steg. 

Auxentum-Arbetsprocessen

Fördelarna med vår arbetsmetod

Fördelen med vår arbetsmetod är att den tar det strategiska arbetet till styrelsen och ledningsgruppen och gör strategiarbetet praktiskt och mer begripligt. Det skapar ett engagemang och ett fokus som lägger grunden för företagets strategiutveckling. Det gör vi genom att; 

  • Visualisera företagets affärsprocesser och synliggöra företagets affärsmodeller.
  • Styrelsen och ledningen erhåller ett gemensamt språk och konkreta verktyg för strategiutveckling.  
  • Utveckla affärsmodellens hållbarhet utifrån tre affärskritiska perspektiv.
  • Säkerställ affärsmodellens skalbarhet utifrån tre affärskritiska perspektiv. 
  • Ge styrelse och ledningen ett genomarbetat underlag för tillväxtstrategier utifrån relevanta tillväxtmål.

I och med att styrelsen och/eller ledningsgruppen nu har arbetat fram en hållbar plan för tillväxt blir det tydligare hur strategierna påverkar organisationen. Implementeringen upplevs hanterbar av organisationen. Vid behov finns vi med och stödjer organisationens chefer och deras medarbetare. 

Auxentum-Feedback kommunikation

Tillväxtpotential finns men hållbara tillväxtstrategier saknas

Många företag har tillväxtpotential utifrån ett marknads- eller produktionsperspektiv. Denna tillväxtpotential kommuniceras av styrelse och ägare  i form av direktiv eller målsättningar. Dessa direktiv och målsättningar överlämnas till företagets ledning som sedan förväntas att uppnå dem. Det är här, vid överlämnandet, som tillväxtproblematiken oftast uppstår.

Vi har respekt för att många upplever det svårt att arbeta strategiskt. Det är lätt att vi hamnar i den operativa driften, även om vi har som ambition att utveckla strategier för tillväxt. Strategiutveckling innebär förändring vilket medför att många känner sig osäkra kring vad det är och hur man gör.

Att arbeta strategiskt ställer krav på ett abstrakt tänkande i kombination med en förmåga att kommunicera på ett sätt som gör att andra förstår vad man tänker. Även om en person behärskar detta till fullo så uppstår problem när övriga i gruppen ska tolka in och ta emot dessa tankar. Det är lätt att vi ”tror att vi förstår” varandra.

Vision och tillväxtstödjande

Personerna bakom ”Affärsmodellering för hållbar och lönsam tillväxt” är Tony Wetter och Krister Frost. Vi arbetar för att utveckla och förenkla strategiskt arbete i styrelser och ledningsgrupper. 

Vår vision är att skapa ett hållbart företagande genom att förenkla strategiutveckling för hållbar och lönsam tillväxt. Genom en ökad medvetenhet om affärsmodellen, dess hållbarhet och skalbarhet hjälper vi företag, ägare, beslutsfattare och medarbetare att bygga en mer hållbar framtid där tillväxten är i fokus. 

Auxentum-Tony konsultbild

Tony Wetter
Master i organisationsutveckling, Civilekonom.

Auxentum-Krister Frost svartvit

Krister Frost
Ekonom,  Jur kand – LL.M. 

Se video om affärsmodellering och företagets tillväxt

Läs vidare om att synliggöra affärsmodellen här. 


Auxentum-Bild SYNLIGGÖRANDE