Kärnkvaliteter – en väg till självkännedom
Använd dina styrkor rätt i ledarskapet.

Personlighet är komplext och kan beskrivas med hjälp av en mångfacetterad uppsättning faktorer, bland annat genom våra handlingar, vad vi säger och vad vi signalerar med vårt kroppsspråk. Men hur passar vår personlighet in i resonemanget med beteenden? Vi kan förklara personlighet utifrån människors kärnkvaliteter. Det är inte en heltäckande förklaringsmodell, men den ger oss en ökad medvetenhet om oss själva som människor.

Kärnkvaliteter eller Core Qualities är utvecklad av Daniel F. Ofman. Han menar att vi alla föds med en uppsättning kärnkvaliteter som färgar allt vi tänker och gör. Hans bidrag till ledarskapsutveckling har ett tydligt fokus på den egna reflektionen om sig själv. Genom att identifiera, utveckla och använda dina kärnkvaliteter kan du bli en mer framgångsrik ledare. 

https://www.youtube.com/watch?v=gFxr8GBiEoI

Vilka är mina personliga kvaliteter som människa? Vad är det som gör mig upprörd och besviken? Vilka är mina överslag eller fallgropar i andra människors ögon? Vad är det jag skulle behöva förändra hos mig själv för att fungera ännu bättre i samspelet med andra människor? Här benämner han det som våra utmaningar. 

Vi har arbetat med Kärnkvaliteter sedan 2012 och har arbetat med ca 1 000 Kärnkvalitetsprofiler till chefer och medarbetare och där samspelet är avgörande för personlig utveckling och samspel på grupp- och individnivå. Vi arbetar med människors kärnkvaliteter som en fortsättning på sitt IDI-resultat för att få en fördjupad förståelse för sitt ledarskap.

Ledarskap manifesteras genom kommunikation & beteenden

Ledarskap manifesteras och upplevs av dina medarbetare och kollegor i mötet med dig som ledare. Beteenden är något vi kan välja att visa ut. Vi kan påverka våra beteenden i olika situationer, men bara när vi har utvecklat en medvetenhet om vårt beteende och hur det påverkar andra människors upplevelser. Därigenom kan vi utveckla vårt ledarskap. Vi väljer olika beteenden i olika situationer, styrt av känslor eller styrt av reflektion och handling. I ledarrollen beskriver vi beteenden utifrån Kurt Lewins teori och Anders Hytters studier kring mänskligt beteende. Läs mer om IDI-verktyget här

kärnkvaliteter

En workshop med Kärnkvaliteter och Kärnkvadranten

En workshop med kärnkvadranten för att synliggöra dina kärnkvaliteter kan genomföras individuellt och i grupp. Vi startar med ett förarbete där deltagarna läser delar av boken Kärnkvaliteter – en väg till självkännedom. Workshopen genomförs under en heldag där vi ger deltagarna en teoretisk genomgång av kärnkvadranten och den största delen av dagen arbetar man med de egna kärnkvadranterna med målet att hitta en till fem personliga kvadranter.

Vi återkopplar deltagarnas resultat till deras IDI-resultat om vi har genomfört dessa med gruppen för att synliggöra människors beteenden i deras ledarroller kopplat till deras nu framtagna kärnkvadranter. Det ger deltagarna ett väldigt bra utvecklingsmaterial att fortsätta arbeta med sin ledarutveckling kopplat till självledarskapet och ledarrollen i företaget. 

Licensierad handledare coachar dig och dina kollegor i arbetet med att få fram egna kärnkvadranter i en workshop som genomförs via Zoom eller i ett fysiskt möte. Workshopen innehåller övningar, diskussioner som förklarar ditt resultat med en genomarbetad arbetsmetod för återkoppling. Vi registrerar inga personliga data om deltagarna här. 

Kärnkvaliteter
Matrisen för kärnkvadranten beskriver människors styrkor, fallgropar, allergier och utmaningar. Under worskhopen arbetar deltagarna igenom sina personliga kvadranter.

Mentalisering – att se sig själv utifrån som ledare

Förmågan att förstå sina egna tankar och känslor kallas för mentalisering. Det är ett ovärderligt verktyg i relationer med andra människor. Ledarskap handlar om relationer. Läs mer om mentalisering av KBT-teraupeten Jacqueline Joo här

Söker ni ett verktyg för att utveckla självledarskap?

Kontakta mig för ett samtal om ledarskap, kärnkvaliteter och människors självkännedom i ledarrollen.
Klicka på kontakta Tony Wetter. 


Kontakta Tony Wetter

Tony Wetter
Tony Wetter; Certifierad handledare Kärnkvaliteter och Kärnkvadranten.