Interpersonal Dynamics Inventory
Utveckla din kommunikativa förmåga.

Många chefer och ledare med personalansvar har upplevt hur människors beteenden och kommunikationsstil påverkar processen och resultatet av ert arbete. I dagens moderna organisationer förväntas det av chefer och medarbetare att lösa problem och skapa lösningar tillsammans för att uppnå kundnytta och trivsel i arbetsgrupperna. För att det ska fungera behöver alla bidra med sin kompetens, lyssna på varandra och reflektera tillsammans. 

interpersonal dynamics inventory

En ökad kännedom om hur andra upplever dig i din roll i det specifika sammanhanget kommer att öppna upp dina ögon om ditt beteende och din kommunikationsstil. IDI är ett digitalt verktyg som ger dig som ledare insikt hur du upplevs av andra i din ledarroll. Ditt resultat ger dig möjlighet att se dig själv utifrån dina kollegors och medarbetares ögon. 

När ni som personalgrupp eller chefsgrupp genomför en workshop med IDI-profiler lägger ni även grunden till den kultur ni önskar utveckla i företaget. Workshopen ger er alla mycket goda förutsättningar att utveckla en kommunikativ medvetenhet kring er själva som individer och kring andra människors beteende- och kommunikationsstilar. 

Medvetet ledarskap startar hos oss själva och i kommunikation

Det är inte alla som känner till IDI-instrumentet och hur verktyget hjälper företag och människor att skapa en samspelskultur och en ökad medvetenhet om sig själv och andra människors olikheter. Det vi vet är att människors beteende är kopplat till situationer och rollen som vi har; vd-roll, chefsroll, medarbetarroll. 

IDI-360 visar hur du tolkar din arbetsroll och hur andra människor upplever dig genom ditt sätt att kommunicera och ditt beteende kopplat till dig. Vid sidan av ditt arbete har du andra roller, förälder, kompis, tränare i barnens lag, där du anpassar ditt beteende till viss del för att fungera bra i dessa sammanhang. 

Interpersonal Dynamics Inventory
Ledarutveckling och kommunikativ effektivitet

Interpersonal dynamics inventory

Att genomföra en IDI-profil i företaget

En IDI-profil skapas av anonymiserad data från personer som du arbetar tillsammans med i ett specifikt sammanhang, dina chefskollegor eller medarbetare. I vår plattform lämnar de data om hur de upplever dig i din arbetsroll. 

Licensierad handledare återkopplar era resultat i en workshop som genomförs via Zoom eller i ett fysiskt möte. Workshopen innehåller övningar, problemlösningar, diskussioner som förklarar ditt resultat med en kvalitativ metod för återkoppling. 

Ditt resultat som du får är kopplat till ett specifikt kontext och det  är inte din personlighet utan hur du upplevs i din roll. Efter workshop kan du själv avgöra om din data ska raderas från vår databas. Allt arbete sker digitalt och är GDPR godkänt. 

IDI kvalitetsprocess för ledarutveckling

Auxentum-IDI Kvalitetsprocess Auxentum 2 1 e1640584386387

Interpersonal Dynamics Inventory ger dig svar på

Hur drivande upplevs du? 
Skalan, directiveness, ger dig svar på ditt agerande utifrån risktagande och hänsynstagande. Hur ofta upplevs du, i din roll, sträva efter att aktivt påverka människor eller projekt? 

Hur personlig upplevs du? 
Skalan, affiliation, ger dig svar på ditt agerande utifrån känslosam och ordningsam. Hur ofta upplevs du, i din roll, sträva efter att vara personlig och skapa känslomässig kontakt?

Hur uppmärksam upplevs du?
Skalan, adaptability, ger dig svar på ditt agerande utifrån ditt fokus i samarbeten med andra människor. Hur ofta upplevs du, i din roll, agera utifrån omgivningens behov; individers-, teamets- och organisationens behov eller utifrån dina egna behov. 

Är du nyfiken på IDI som utvecklingsverktyg i ert företag?

Vi har arbetat med IDI-instrumentet sedan 2005 och har återkopplat ca 2 000 individuella IDI-profiler till individer och ledningsgrupper med ansvarsroller där samspelet är avgörande för effektivitet, trivsel och utveckling. 

Har du frågor kring verktyget och hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss genom att skicka ett meddelande till oss. Vi återkopplar till dig för ett samtal. Läs även mer om IDI här.  


Kontakta oss här!

Våra uppdragsgivare möter endast professionella och certifierade handledare. Vi har genomfört IDI återkopplingar sedan 2005 och återkopplat  +2000 individuella profiler. 

Är ni en större grupp som önskar arbeta med IDI Interpersonal Dynamics Inventory? Vid behov av fler handledare har vi ett stort nätverk av erfarna handledare. Det ger dig trygghet och hög kvalitet för de individer som genomför profilen. 

Lär känna dina kärnkvaliteter och stärk ditt ledarskap

Många av de ledare och chefer som arbetar med IDI har även valt att jobba med sina kärnkvaliteter, för att skapa ytterligare tydlighet i sitt agerande som ledare.