Ledningsgruppsutveckling och Tillväxtledarskap

En fungerande ledningsgrupp är avgörande för företagets utveckling. Den samlade kompetensen och engagemanget för en hållbar och lönsam tillväxt utgör grundfundamentet för att ta beslut om strategier för tillväxt och påbörja implementering av valda strategier och aktiviteter. 

Den sista delen i vår arbetsprocess, implementering av strategier, fokuserar på organisationen och ledarskap. Som tillväxtledare erhåller man relevanta verktyg för att utveckla ökad förståelse för mellanmänsklig kommunikation, medarbetarutveckling mot självgående, förändringars påverkan på människor på individ- och på gruppnivå och uppföljning och styrning av aktiviteter. 


Auxentum-Bild IMPLEMENTERING

Tillväxtledarskap för hållbar och lönsam tillväxt

Tillväxtledarskapets syfte är att stärka organisationens tillväxtkultur genom fokusering på tillväxtskapande- och tillväxtstödjande aktiviteter. 

Organisatoriska förändringar; att planera och implementera strategier, mål och stödja människor i processen
Tillväxtledaren utgör bryggan mellan företagets affärsmodell och organisationen. Med utgångspunkt i företagets vision och värdegrund leder tillväxtledaren implementering av strategier och nödvändiga förändringar i arbetsgruppen. 

Mellanmänsklig kommunikation; att förstå hur det egna beteendet påverkar människor och stärker samarbetet med andra
Tillväxtledarskapet kännetecknas av ett inkluderande förhållningssätt till människor och startar i en god självkännedom som utgör grunden för att utveckla relationer. För att lyckas behöver tillväxtledaren god förståelse för mellanmänsklig kommunikation där öppenhet och tillit utgör grunden.

Grupputveckling; att utveckla arbetsgrupper mot självgående team  
Tillväxtledaren fokuserar på arbetsgruppens utveckling och trivsel. Med god förståelse för människors behov och beteenden i gruppens olika utvecklingsfaser arbetar tillväxtledaren för att leda arbetsgruppen mot samhörighet för att skapa självgående och effektiva team. 

Individutveckling; att utveckla individer mot självgående
Tillväxtledaren har fokus på medarbetarnas utveckling för att uppnå självgående på uppgifter och på uppsatta mål. Genom att synliggöra organisationens förväntningar, feedback och arbeta med ett coachande förhållningssätt utvecklar tillväxtledaren engagemang och arbetsprestationer.

Ledningsgruppsutveckling och tillväxtledarskap

Tillväxtledarskap har evidensbaserat stöd i forskningen

Det finns, inte helt överraskande, bevis på att människors trivs och presterar bättre i organisationer som kännetecknas av en inkluderande arbetsmiljö.  Nedanstående är hämtat från organisationsforskningen (bl a Arbetsmiljöverket)

  • upplevs som tillgängliga, tydliga och rättvisa ledare.
  • främjar en utvecklad kommunikation för ett positivt samarbete i arbetsgruppen.
  • synliggör mål- och rollbeskrivningar med tydliga förväntningar och relevanta KPI:er.
  • ger människor erkännande och möjligheter att utvecklas i arbetsrollen.
  • förstår vikten av god fysisk arbetsmiljö och goda relationer till företagets intressenter.

Verktyg för att utveckla tillväxtledarskap

Vi arbetar med evidensbaserade och ändamålsenliga verktyg för att utveckla och stärka ledarskapet i organisationen. Vi har mångårig erfarenhet från ledarskapsutveckling kopplat till företagets tillväxtutveckling. Med kvalitetssäkrade och evidensbaserade verktyg coachar och utbildar vi era chefer att bli bättre ledare. 

Läs mer om de verktyg vi arbetar med genom att klicka på bilden till höger.


Auxentum-