Verktyg för utveckling
Kartläggning av tillväxthinder

Tillväxthinder i tjänsteföretagets invärld

Allt för många tjänsteföretag och dess företagsledare har erfarenheter från misslyckade tillväxtsatsningar. Det har kostar tid, energi, pengar och på ett personligt plan, ett stukat självförtroende. Anledningarna till dessa erfarenheter är ofta en kombination av ett starkt driv och en omedvetenhet om interna orsaker som hindrar tjänsteföretaget att utvecklas. 

Vi har, själva, genomfört tillväxtresor och har, idag, förmånen att vara delaktiga i andras vilket har givit oss en god bild var hindren för hållbar organisk tillväxt uppstår i tjänsteföretaget.

Tillväxthinder uppstår både i tjänsteföretagets närvärld och i dess invärld. Auxentum har valt att lägga fokus på tillväxthinder i tjänsteföretagets invärld. Varför då? Där har tillväxtskaparen möjlighet att påverka resultatet. Det vore oklokt att köpa in en tjänst från oss om uppdragsgivaren inte kan kontrollera sin investering.  

Tillväxthinder på tre nivåer i invärlden

Tillväxthinder uppstår i företaget utan att annonsera om dess ankomst. Vissa är mycket synliga medans andra är mer osynliga för ett otränat öga. 

Med hjälp av vår metod och vår erfarenhet stärker vi organisationen med verktyg som synliggör, kartlägger och skapar en konkret handlingsplan för att förebygga och reducera dessa.

Tillväxthindren uppstår på tre nivåer i invärlden; på organisatorisk-, på kulturell- och på individuell nivå.

Organisatorisk nivå – strukturer uppstår när människor strävar efter att lösa uppgifter gemensamt med målet att skapa både stabilitet och flexibilitet. Med stöd av olika programvaror, rutinbeskrivningar och verktyg etableras dessa strukturer och som utgör området att kartlägga när vi synliggör potentiella tillväxthinder. 

Kulturell nivå – företagets kultur uppstår genom människor som, tillsammans och genom interaktioner, präglar organisationens värderingar, attityder och konkreta beteenden. Företagets kultur uttrycks på olika nivåer där normer blir synliggjorda. De två tydligaste nivåerna utgörs av medarbetarna i möten och i ritualer samt genom fokusering och genom berättelser. 

Individuell nivå – enskilda individers attityder, motivation, självförtroende, beteenden och kompetenser utgör en tredje nivån för tillväxthinder. Dessa kan bidra till tillväxthinder och utgör den tredje nivån för att synliggöra potentiella tillväxthinder.