IDI 360 – ledningsgruppsutveckling och effektivare styrelsearbete

För dig som styrelsemedlem, VD eller annan chef med ett ledningsansvar har du säkert upplevt hur människors beteenden och kommunikationsstil påverkar processen och resultat. Med stöd av IDI-360 utvecklar ni er kommunikativa effektivitet i styrelsen och ledningsgruppen. Människors beteenden är en förutsättning för och utgör grunden när det kommer till organisationens utveckling. 

Styrelse- och ledningsarbete ställer stora krav på människors förmåga att samspela med andra människor. Det är sällan som det brister i medlemmarnas kompetenser i dessa grupperingar. Det är mer vanligt att medlemmarnas kommunikativa förmåga och samarbetet har mer att önska för att uppnå ett effektivt samarbete. 

En ökad kännedom om hur andra upplever dig i din roll i det specifika sammanhanget kommer att öppna upp dina ögon om ditt beteende och din kommunikationsstil. När ni som grupp genomför en workshop med IDI-profiler lägger ni även grunden till den kultur ni önskar utveckla i ledningsgruppen och i styrelsen. IDI-profilerna bidrar till en ökad öppenhet mellan människor och förståelse för varandras olikheter i beteenden och kommunikation. Som grupp blir ni mer effektiva och kan således förbättra era arbetsprestationer. 

Vi har arbetat med IDI-instrumentet sedan 2005 och har återkopplat ca 2,000 individuella IDI-profiler till individer och ledningsgrupper med ansvarsroller där samspelet är avgörande för effektivitet, trivsel och utveckling.

Läs mer om IDI här.  

Människor bidrar till företagsutveckling genom samarbete

Att påstå att människor utvecklar företag är inget nytt. Däremot är det inte alla som känner till IDI-instrumentet och hur verktyget hjälper företag och människor att skapa en samspelskultur. Det vi vet idag är att människors beteende är kopplat till situationer och rollen som vi har; vd-roll, chefsroll, medarbetarroll. 

IDI-360 visar hur du tolkar din arbetsroll och hur andra människor upplever dig genom ditt sätt att kommunicera och ditt beteende kopplat till dig. Vid sidan av ditt arbete har du andra roller, förälder, kompis, tränare i barnens lag, där du anpassar ditt beteende till viss del för att fungera bra i dessa sammanhang. 

Interpersonal Dynamics Inventory
Ledningsgruppsutveckling och rollbeskrivning

Att genomföra en IDI-profil i företaget

En IDI-profil skapas av anonymiserad data från personer som du arbetar tillsammans med i ett specifikt sammanhang, t ex en styrelse eller en ledningsgrupp. Dina gruppkollegor blir här dina respondenter. I vår plattform lämnar de data om hur de upplever dig i din arbetsroll. Allt arbete sker digitalt och är GDPR godkänt. 

Licensierad handledare återkopplar ditt och dina kollegors resultat i en workshop som genomförs via Zoom eller i ett fysiskt möte. Workshopen innehåller övningar, problemlösningar, diskussioner som förklarar ditt resultat med en genomarbetad arbetsmetod för återkoppling. Efter workshop kan du själv avgöra om data om dig och ditt resultat ska raderas från vår databas. 

Interpersonal Dynamics Inventory ger dig svar på

IDI kvalitetsprocess för ledningsgruppsutveckling

Hur drivande upplevs du? 
Skalan, directiveness, ger dig svar på ditt agerande utifrån risktagande och hänsynstagande. Hur ofta upplevs du, i din roll, sträva efter att aktivt påverka människor eller projekt? 

Hur personlig upplevs du? 
Skalan, affiliation, ger dig svar på ditt agerande utifrån känslosam och ordningsam. Hur ofta upplevs du, i din roll, sträva efter att vara personlig och skapa känslomässig kontakt?

Hur uppmärksam upplevs du?
Skalan, adaptability, ger dig svar på ditt agerande utifrån ditt fokus i samarbeten med andra människor. Hur ofta upplevs du, i din roll, agera utifrån omgivningens behov; individers-, teamets- och organisationens behov eller utifrån dina egna behov. 

Har du frågor kring verktyget och hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss genom att skicka ett meddelande till oss. Vi återkopplar till dig för ett samtal. 

Auxentum-IDI Kvalitetsprocess Auxentum 2 1 e1640584386387

Våra uppdragsgivare möter endast professionella och certifierade handledare. Tony Wetter har genomfört IDI återkopplingar sedan 2005 och återkopplat ca 2000 individuella profiler. 

Vid behov av fler handledare har vi ett stort nätverk av erfarna handledare. Det ger dig trygghet och hög kvalitet för de individer som genomför profilen. 


Kontakta Auxentum