Affärsutveckling handlar om att identifiera och utnyttja nya tillväxtmöjligheter för att skapa långsiktig framgång för ett företag. Detta kan omfatta allt från att utveckla nya produkter eller tjänster, expandera till nya marknader, skapa nya affärsmodeller, till att utveckla partnerskap med andra företag.

Detta är en kontinuerlig och iterativ process som hjälper företag att anpassa sig till föränderliga affärsmiljöer och bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden.

Affärsmodellens roll i affärsutvecklingsprocessen

En affärsmodell beskriver hur ett företag skapar, levererar och fångar värde. Den innehåller information om företagets produkter och tjänster, dess kundsegment, intäktsströmmar, kostnadsstruktur, nyckelresurser, värdeerbjudanden och partnerskap. En välfungerande hållbar affärsmodell är grunden för företagets långsiktiga framgång, skalbarhet och konkurrenskraft.

Affärsmodellering är processen att utforma, testa och iterera affärsmodellen. Detta innebär att man utforskar olika möjligheter, testar olika antaganden, och kontinuerligt justerar och förbättrar affärsmodellen baserat på feedback och resultat. Affärsmodellering är ofta ett experimentellt och iterativt tillvägagångssätt där man lär av misslyckanden och framgångar för att hitta den mest effektiva affärsmodellen.

I sammanhanget med strategisk affärsutveckling kan affärsmodellering hjälpa till att identifiera nya tillväxtmöjligheter och utforma strategier för att utnyttja dessa möjligheter. Till exempel kan ett företag genom affärsmodellering upptäcka att det kan expandera till nya marknader, utveckla nya produkter eller tjänster, eller optimera sina processer för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Således är affärsmodellen och affärsmodelleringen oumbärliga verktyg för att driva affärsutveckling och säkerställa att företaget är väl positionerat för att uppnå sin vision och sina mål.

Affärsutveckling passar företagets livscykel

Affärsutveckling kan och bör utföras i alla stadier av ett företags livscykel, från start till mognad och eventuellt omställning.

 • Startfas: I det initiala stadiet är affärsutveckling kritisk för att skapa en stark grund för företaget. Här kan affärsutvecklingsaktiviteter omfatta marknadsundersökningar, utveckling av en affärsplan, identifiering av kundsegment, etablering av partnerskap och sökning av finansiering.
 • Tillväxtfas: När företaget börjar växa, fokuserar affärsutvecklingen ofta på att hitta nya tillväxtmöjligheter, som att expandera till nya marknader, utveckla nya produkter eller tjänster, eller skapa strategiska allianser med andra företag. För denna fas talar vi på Auxentum talar gärna om skalbara affärsmodeller.
 • Mognadsfas: I denna fas är företaget etablerat på marknaden och affärsutvecklingen fokuserar på att bibehålla konkurrenskraften, optimera operationer och fortsätta växa på hållbara sätt. Affärsutvecklingsaktiviteter kan inkludera produktförnyelse, processförbättringar och utveckling av nya affärsmodeller.
 • Omvandlingsfas/Återuppfinningsfas: Om företaget står inför utmaningar eller stora marknadsförändringar, kan affärsutveckling hjälpa till att omvandla företagets verksamhet och hitta nya inkomstkällor. Detta kan innebära en omprövning av affärsmodellen, pivotering mot nya marknader eller utveckling av helt nya produkter eller tjänster.

Oavsett företagets fas bör affärsutveckling ses som en kontinuerlig process som hjälper företaget att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och uppnå sina strategiska mål.

Vad krävs för effektiv affärsutveckling?

Att jobba effektivt med affärsutveckling kräver en rad olika kvaliteter och kompetenser både från företaget i allmänhet och ledningen, inklusive VD, i synnerhet. För företaget i stort gäller bland annat följande:

 • Kultur av innovation och lärande: Företaget bör uppmuntra nytänkande och experimenterande. Misslyckanden bör ses som lärande tillfällen snarare än hinder.
 • Anpassningsförmåga: Företaget bör vara flexibelt nog att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och snabbt genomföra ändringar i sin affärsmodell eller strategi vid behov.
 • Resurser: Effektiv affärsutveckling kräver tillräckliga resurser, inklusive tid, pengar och personal. Företaget bör också ha tillgång till nödvändig teknik och expertis.
  När det gäller VD och ledningsgruppen kan följande vara särskilt viktigt:
 • Strategiskt tänkande: Ledningen bör kunna se ”big picture” och utforma långsiktiga strategier som stöder företagets vision och mål.
 • Beslutsförmåga: Ledningen måste kunna fatta svåra beslut under osäkerhet, baserat på tillgänglig information och bästa omdöme.
 • Kommunikation och ledarskap: VD och ledningsgruppen behöver klart och effektivt kunna kommunicera företagets vision, strategier och planer till alla intressenter, inklusive anställda, investerare och kunder. De bör också kunna inspirera och motivera sina team att arbeta mot gemensamma mål. Det är en av anledningarna till att vi på Auxentum stärker organisationer och ledare med IDI-beteendeprofil, Interpersonal Dynamics Inventory
 • Mätning och utvärdering: Ledningen bör sätta upp mätbara mål och ständigt utvärdera företagets framsteg mot dessa mål. De bör också vara redo att justera strategier och planer baserat på feedback och resultat.
 • Riskhantering: Ledningen bör kunna identifiera potentiella risker och utforma strategier för att hantera dessa risker.

Genom att kultivera dessa kvaliteter och färdigheter kan ett företag och dess ledning effektivt driva affärsutveckling och uppnå långsiktig framgång.

Sammanfattningsvis

Affärsutveckling handlar om att identifiera och utnyttja tillväxtmöjligheter för att uppnå långsiktiga framgångar för företag, vilket innefattar att utveckla nya produkter/tjänster, expandera till nya marknader och etablera partnerskap. Processen är kontinuerlig och anpassar företaget till skiftande affärslandskap.

Effektiv affärsutveckling kräver en kultur av innovation, anpassningsförmåga och lämpliga resurser. Ledningen, inklusive VD, bör ha strategiskt tänkande, beslutsförmåga, utmärkta kommunikationsfärdigheter, förmåga att mäta och utvärdera framsteg samt riskhantering. Genom att utveckla dessa egenskaper kan ett företag driva affärsutveckling effektivt och uppnå långsiktig framgång.