Affärsmodellens tillväxtstrategier

Många företag och företagare har tillväxtambitioner men har svårt att omsätta dessa till hållbara och lönsamma strategier. Med stöd av vår arbetsprocess för strategiutveckling erhåller styrelser och ledningsgrupper praktiska verktyg som säkerställer affärsmodellens hållbarhet och skalbarhet. Med dessa delar på plats kan vi gå vidare och arbeta med tillväxtstrategierna. 

Strategier beskrivs ofta, på rubriknivå, som vägval eller kursändringar. Det är inte tillräckligt. Vi förenklar och säkerställer strategiutveckling med stöd av ett ramverk (JOE) som innehåller ett antal punkter för att säkerställa att arbetet blir begripligt och hanterbart.

Auxentum-Bild UTVECKLA STRATEGIER

Strategiutvecklingsarbetet är lidande i många företag

Vi ser att många styrelser och ledningsgrupper börjar i det fjärde steget – att sätta upp mål – utan att ha arbetat med de tre, i vår process, föregående stegen. Genom att starta med att implementera tillväxtmålen kommer man sannolikt inte att genomföra några justeringar i företagets strategi som gör skillnad. Tidigare frustrationer, eller vanliga ”svordomar”, finns kvar och kan ta sig följande uttryck:

  • Organisationen har fastnat i uppkörda hjulspår och har svårt att ta beslut om andra vägval.
  • Ledningsgruppen har svårt att fokusera på strategisk utveckling, man hamnar ofta i de organisatoriska frågorna.
  • Samspelet i styrelsen eller ledningsgruppen är inte tillräckligt effektivt – suboptimering och revirtänkande präglar arbetet. 

Många företag fortsätter i samma hjulspår som innan, men med nya omsättningsmål från år till år. Man gör mer av samma sak, ofta med krympande marginaler som följd. Genom att först synliggöra affärsmodellen och testa dess hållbarhet och skalbarhet kan ovanstående problem till stor del elimineras och fokusering på rätt saker blir en naturlig följd.

Strategiutveckling underlättas med affärsmodellering

Styrelsen och ledningsgruppen ansvarar för att synliggöra och kommunicera företagets strategier för hållbar och lönsam tillväxt. Strategiutveckling innebär ofta att det är aktiviteterna, i de två affärsprocesserna, som behöver utvecklas. 

I det här steget införs företagets tillväxtmål och vi börjar med att analysera marknadens nuläge och dess utveckling. Med framtagna fördelningsnycklar synliggörs tillväxtmålen i affärsprocesserna. Här adderar vi data från affärsmodellens skalbarhet för att hitta en hållbar tillväxttakt. Detta för att bl a ta beslut om nödvändiga investeringar i affärsmodellen. 

Affärsmodeller

Utveckla tydliga strategier för företagets tillväxt

För att utveckla strategier för hållbar och lönsam tillväxt behöver alla företag ett tydligt beskrivet nuläge, en hållbar tillväxttakt och en organisation som prioriterar och fokuserar på rätt saker i de olika tidsperioderna under tillväxtresan. För att nå dit krävs det tydlighet. Misslyckas styrelsen och ledningsgruppen här bygger man in tillväxthinder i organisationen.  

Med tydliga rollkritiska arbetsbeskrivningar i affärsmodellens produktionssida blir det en enklare uppgift att formulera prioriteringarna i organisationen när vi kommer till nästa steg i arbetsprocessen. 

Ramverk för strategiutveckling för hållbar och lönsam tillväxt

Att ta fram tillväxtstrategier är en tankemässigt krävande del i arbetsprocessen. För att förenkla arbetet har vi utvecklat ett antal huvudpunkter och arbetsdokument som ger styrelser och ledningsgrupper hjälp att ställa relevanta frågor och ge svar, som sedan ligger till grund för formuleringar av tillväxtstrategier. 

Video om strategiutveckling

Här kommer vi att publicera vår video om affärsmodellens tillväxtstrategier inom kort. 

Auxentum-auxentum hipster

Läs vidare om implementering av strategier i organisationen. 


Auxentum-Bild IMPLEMENTERING