Affärsmodellens hållbarhet

Med ett hållbart företagande som vision är det avgörande att trycktesta affärsmodellens hållbarhet. Med den synliggjorda affärsmodellen som arbetsunderlag testar vi dess hållbarhet i produktionsdelen, erbjudandedelen och i marknadsdelen. Vi ser på affärsmodellens hållbarhet utifrån ett juridiskt, organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv (JOE).

Auxentum-Bild HÅLLBARHET

Undersök affärsmodellens hållbarhet med JOE

Företagets affärsmodell består av två affärsprocesser – existerade kunder och potentiella köpare. Vi genomför en hållbarhetsanalys utifrån JOE där vi med stöd av ett utvecklat protokoll genomlyser hållbarheten i tre olika perspektiv.

Arbetet med affärsmodellens hållbarhet idag utgår från aktuella volymer vilka även lägger grunden för företagets framtida tillväxt och affärsmodellens skalbarhet. 

JOE´s hållbarhetsprotokoll
I arbetet med att testa affärsmodellens hållbarhet arbetar vi oss metodiskt igenom varje del där vi kartlägger risker och osäkerheter i följande tre perspektiv:

  • Juridisk hållbarhet
  • Organisatorisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Risker och osäkerheter kopplat till företagets affärsmodell påverkar företagets lönsamhet. Med hållbarhetsprotokollet arbetar ni utifrån affärsmodellens nuläge och gör en riskidentifiering och riskvärdering. Med JOE kan ni erhålla ovärderliga insikter som kan ge er ett  försprång gentemot era konkurrenter.   

I affärsmodellen har vi synliggjort marknadssidan utifrån valda kundsegment och idealkundsprecisering.  Företagets marknader förändras över tid och dessa förändringar påverkar affärsmodellen. Det är därför nödvändigt att lägga till en omvärldsanalys, som i regel inhämtas från affärsplanen. 

Varför hållbarhetstesta affärsmodellen med JOE?

Genom att jobba systematiskt med JOEs hållbarhetsprotokoll får du följande fördelar:

  • Stärker och säkerställer företagets affärsprocesser för tillväxt
  • Skapar ökad medvetenhet om risker och osäkerheter i verksamheten
  • Identifierar och värderar risker och osäkerheter i tre centrala perspektiv

Video om affärsmodellens hållbarhet

Här kommer vi att publicera vår video om affärsmodellens hållbarhet inom kort. 

Auxentum-auxentum hipster

Läs vidare om affärsmodellens skalbarhet här. 


Auxentum-Bild SKALBARHET