Referenser

Tidigare genomförda uppdrag

Då vi har verkat inom tillväxtområdet i mer än tjugo år har vi genomfört uppdrag för ett hundratal företag och organisationer. Vi beskriver här ett antal uppdrag och av sekretesskäl kan vi varken uppge företagens namn eller uppdragsgivarens identitet. 

Uppdragsbeskrivningar

Tjänsteföretaget
Antal anställda: < 100
Primärmarknad: Sverige + Norge.

Auxentum referenser för tillväxt

Kommande års budgetsiffror hade arbetats fram av företagets ledning och som tidigare år innebar det att varje kontor runt omkring i landet fick omsättningssiffror och förväntad lönsamhetsnivå presenterade på den årliga chefskonferensen. 

De senaste två åren hade kontorscheferna informerats om att företaget behöver uppnå tillväxtmålen på lokal- och på Sverigenivå. Flera kontorschefer upplevde att de hamnade i ett dilemma då deras medarbetare reagerade passivt eller negativt på de nya tillväxtmålen. Kontorscheferna fick kommentarer som; ”vem ska dra in dessa miljoner?”, ”jag har inte tid att sälja” eller ”då måste vi anställa en säljare”. 

Utmaningar i uppdraget: Att bidra till en starkare tillväxtkultur genom att synliggöra de lokala enheternas affärsmodell för tillväxt. Agera som coach till kontorscheferna kopplat till tillväxtledarskap och de aktiviteter som uppstår.

Industriföretaget
Antal anställda: < 100
Primärmarknad: Sverige + Europa

Auxentum referenser för tillväxt

Bolagets Site Manager har en ung och entusiastisk ledningsgrupp som förväntas utarbeta en gemensam tillväxtplan för verksamhetens två separata verksamheter utifrån två olika affärer med många synergier. Utifrån givna tillväxt- och lönsamhetsmål behöver nu ledningsgruppen skapa en plattform för att tänka och skapa erbjudanden och strategier som säkerställer tillväxtresan. Frågor som ledningsgruppen behöver svara på är hur de ska nå tillskrivna tillväxtmål och för att nå fram till svaren behöver ledningsgruppen synliggöra affärsmodellen och skapa en kollektiv medvetenhet kring de strategier som är möjliga utifrån givna förutsättningar internt och externt.

Utmaningar i uppdraget: Att skapa en gemensam bild av deras affärsmodell och strategier för tillväxt och skapa förutsättningar för att utveckla ledningsgruppens effektivitet. Vara ett stöd till Site Manager och ledningsgruppen i processen.

Konsultbolaget
Antal anställda: < 50
Primärmarknad: Sverige

Auxentum referenser för tillväxt

Teknikkonsultbolaget med kompetensinriktning mot Industri, Infrastruktur och Fastighet upplevde en utmaning i bolagets marknadsbearbetning och affärsstrategier. Ledningsgruppen påbörjade en process utifrån bolagets affärsplan där ägargruppen blev involverade i framtagningen av en affärsmodell som skulle utgöra plattformen för tillväxt. Detta för att kunna synliggöra bl a erbjudandet och nya kompetenser relaterade till marknadsarbetet mot nya och befintliga kunder. Med en tydlig affärsmodell i bolaget togs nästa steg och man utvecklade en ökad förståelse för konsultativ försäljning med skarpa marknadsprojekt för samtliga teknikkonsulter.

Utmaningar i uppdraget: Att synliggöra bolagets affärsmodell för ledningsgruppen och stödja bolaget i arbetet med att utveckla en tillväxtkultur med en positiv attityd till konsultativ försäljning. Agera som tillväxtcoach till ledningsgruppen.

Produktionsföretaget
Antal anställda: < 249
Primärmarknad: Sverige + Europa, Asien, USA

Auxentum referenser för tillväxt

Efter en mindre omorganisation skapas ett Operations Management team för att synliggöra produktions- och marknadsprocesserna för att skapa en kollektiv medvetenhet kring strategiutveckling för återförsäljare och för egna butiker. Fokus är att utveckla en affärsmodell för tillväxt i segmentet återförsäljare på en global marknad. Det prioriterade var att skapa en tydligare process för tillväxten i antalet nya återförsäljare och skapa processer för 100% lyckade nyöppningar. Affärsmodellen för de svenska egna butikerna kom som en konsekvens av företagets framgång på återförsäljare marknaden.

Utmaningar i uppdraget: Att skapa en gemensam plattform för tillväxt mot återförsäljarna på en global marknad och bidra till en mer effektiv kommunikation i Management Teamet.