Ledningsarbete i tjänsteföretag

Utveckla ledningsgruppen

Tjänsteföretagets logik skiljer ifrån det producerande företagets. Auxentum utvecklar ledningsarbetet i tjänsteföretag som producerar och erbjuder sina marknader tjänster som ofta är mix av söktjänster, upplevelsetjänster och förtroendetjänster. Vi har sedan i slutet av nittiotalet genomfört hundratals utvecklingsuppdrag för stora-, mellanstora och mindre tjänsteföretag. 

Våra engagemang har varierat från utveckling av strategiskt ledningsarbete genom affärsutveckling och etablering och implementering av organisationens fundament för tillväxtledarskap till att genomföra individuell coachning inom ramen för tillväxtledarskap och tjänsteförsäljning. Människor som vi har arbetat tillsammans med titulerar vi tillväxtskapare och tillväxtledare och har etiketterat det vi bidrar med som tillväxtbyggande för tjänsteföretag. 

Affärsutveckling & ledningsgruppens kommunikativa förmåga

Auxentum arbetar i två parallella utvecklingsprocesser i våra uppdrag för att skapa ett mer effektivt ledningsarbete; affärsutveckling och kommunikationsprecisering. Våra uppdrag startar i en nulägesbeskrivning av ledningsgruppens behov och de utmaningar företagets står inför. 

Arbetet handlar om att synliggöra företagets ingångsvärden kopplat till företagets affärsplan och tillhörande strategiska prioriteringar, tillväxtmålen de kommande tre verksamhetsåren, en enklare kartläggning kring tillväxthinder på organisations- och på kulturell nivå. Nulägesbeskrivningen avslutas med en intervju kopplat till att inleda en hållbar organisk tillväxtresa bland ledningsgruppens medlemmar. Det sammanställs och rapporteras till ledningsgruppen och om utfallet i den inledande delen är gynnsamt påbörjas utvecklingsarbetet i tjänsteföretaget.

Ledningsgrupp utan bakgrund beskuren

Affärsutveckling i tjänsteföretag

Affärsutveckling är ett stort begrepp som vi gör konkret genom vår utvecklade metodik och pedagogik. Vi samlar in data; från styrelsens strategier, utifrån ägarnas eller den strategiska ledningens direktiv. 

Dessa sammanförs med företagets aktuella affärsplan och de strategiska prioriteringar som ledningsgruppen har tagit beslut om och som behöver implementeras utifrån hållbart organiskt tillväxtperspektiv. Vi förstår problemet om organisationen inte har anammat dessa tidigare utifrån ett antal välkända argument. Därav talesättet” kulturer äter strategier till frukost”.

Kommunikationskultur och tillväxtspråk i ledningsgruppen

Framgångsrikt ledningsarbete består av en stabil och tydlig kommunikationskultur. Ledningsgruppen behöver ett utvecklat språk, precis som alla team, för att, tillsammans, skapa ett tillväxtspråk och strategier kring implementering för hållbar organisk tillväxt. 

Det innebär att ledningsgruppen behöver utveckla förståelse för tillämpning av strategiska tillväxtverktyg och förståelse för begrepp som affärsmodellering, idealkund, irritationer, instegspaketering, tillväxthinder, rollkritiska beskrivningar med tillväxtstödjande- och tillväxtskapande arbetsmoment.

Affärsmodellen skapar ett fundament eller bygger på befintlig grund

Tjänsteföretagets tillväxtutveckling är beroende av ledningens förmåga att arbeta strategiskt och förstå hur tjänste-erbjudandet skapar värde hos existerande kunder och potentiella köpare.

Med stöd av affärsmodellering bidrar vi med samsyn kring organisationens nuläge kring hur företaget arbetar och hur företaget kan utveckla tjänste-erbjudandet för att skapa fortsatt värde för existerande kunder och potentiella köpare. 

Affärsmodellen beskriver hur företaget avser att tjäna pengar och de efterföljande operativa aktiviteterna underlättar för de strategiska prioriteringarna att vinna mark. Det handlar om företagets lönsamhet och överlevnad på sikt. 

Kommunikation och bättre samspel i ledningsgruppen

Ledningsgruppens samlade förmåga att kommunicera är en avgörande del för att uppnå goda resultat i ledningsarbetet. 

Resultatet av ledningsgruppens prestationer är sällan beroende av den att funktionsspecifika kompetensen hos medlemmarna är undermålig.  Det handlar om medlemmarnas förmågor att samarbeta och skapa en bra samspels- och utvecklingskultur i ledningsarbetet. 

Med stöd av verktyget idi-360 bidrar vi med ökad medvetenhet kring ledningsgruppens medlemmar kommunikationsprofiler och ni utvecklar er förmåga att samarbeta och skapa en effektiv kommunikationskultur i gruppen. 

businessmen-blå pil

Utvecklingsverktyg för ledningsgrupper

Strategiskt och operativt verktyg. En sk canvas-modell som skapar tydlighet & förståelse för affären och beskriver de operativa aktiviteter utifrån strategiska prioriteringar för tillväxt. 

Strategiskt och operativt verktyg. Används för att synliggöra orsaker till en ogynnsam tillväxt på organisatorisk-, kulturell- och individuell nivå. 

Strategiskt och operativt verktyg. Används vid organisationsplanering, i rekryteringsprocesser, i utvecklingssamtal, vid lönesättning och i förändringsledning.

Strategiskt och operativt verktyg. Används för att utveckla individens- och teamets kommunikativa effektivitet. Bidrar till positiv utveckling i teamens samarbete och trivsel på arbetsplatsen och en ökad medvetenhet kring samspelet mellan människor.