Ledningsgruppen

Utveckla ledningsgruppen

Engagemang för tillväxt och god kommunikation

Framgångsrikt tillväxtarbete startar i en attraktiv vision som skapar riktning och mening för organisationen och i en genuin vilja hos ledningsgruppens medlemmar att vara med och bidra till företagets tillväxtutveckling. Engagemanget hos ledningen att bidra är direkt avgörande för resultatet. Ledningsarbetet behöver en förankrad värdegrund som stärker önskvärda ageranden på individ- och team nivå. 

Framgångsrikt ledningsarbete i ett tillväxtperspektiv prioriterar kontinuerlig reducering av tillväxthinder i tjänsteföretaget. Tillväxthinder uppstår på tre nivåer; organisatorisk, kulturell och individuell nivå. I alla tjänsteföretag utgör ledarskapet den avgörande länken för att implementera och att realisera tillväxtstrategier från tanke till handling. 

Framgångsrikt ledningsarbete är ett resultat av en god kommunikationskultur. Varje ledningsgrupp behöver utveckla sitt språk, precis som alla team, för att utveckla en högre effektivitet och därigenom undvika missförstånd. Effektiv kommunikation handlar om att nyttja och förstå medlemmarnas kvaliteter på en personlig nivå och de kunskaper som bidrar med olika perspektiv i ledningsarbetet. 

Utveckla ledningsgruppen, Auxentum hjälper er

Affärsutveckling och tillväxtstrategier

Tjänsternas väg ut på marknaden

Tjänsteföretagets utveckling är beroende av ledningens förmåga att arbeta strategiskt och förstå hur tjänste-erbjudandet skapar värde hos existerande kunder och i potentiella köpares verksamheter. Tjänsternas utformning utifrån standardisering till total kundanpassning påverkar prissättning, efterfrågan och företagets lönsamhet. Tjänsteerbjudandet skiljer sig åt mellan söktjänster, upplevelsetjänster eller förtroendetjänster. Med en kollektiv medvetenhet i ledningsgruppen kring tillväxt bidrar Auxentum till ett fundament för att förenkla tjänsternas väg ut på marknaden.

Affärsutveckling i tjänsteföretag

För att utveckla organisk hållbar tillväxt i tjänsteföretag ställs det andra krav på ledningsarbetet jämfört med tillverkande produktionsföretag. Det är avgörande att ledningen skapar strategiska prioriteringar för att påbörja nödvändiga förändringar och kommunicera dessa till den operativa verksamheten. Med stöd av affärsmodellering synliggörs företagets affärskritiska delar utifrån företagsbeskrivningen med fokus på vision, tillväxtmål, kundanalys och närvärldens kännetecken.

En affärsmodell upplevs värdefull när det kommer till att synliggöra hur organisationen skapar och levererar tjänste-erbjudanden till både existerande kunder och potentiella köpare. Affärsmodellen beskriver hur företaget tjänar pengar. Det är vanligt att tjänsteföretag viktar tjänste-erbjudanden på olika sätt på de geografiska marknaderna utifrån kundstrukturen. Detta även om de strategiska prioriteringarna är desamma.

Skapa ett tillväxtspråk i ledningsarbetet

Framgång bygger på gemensam medvetenhet för språkbildning kopplat till begrepp som affärsmodellering, idealkunder, svordomar, tillväxtstrategier, tillväxthinder, rollkritiska arbetsbeskrivningar, tillväxtstödjande och tillväxtskapande. Framgången bygger även på ledningens insikt kring vikten av engagemang i organisationen. Auxentum arbetar med business model canvas för att synliggöra organisationens affärsmodell och vi tillhandahåller handfasta verktyg för att reducera och förebygga uppkomsten av tillväxthinder i den operativa verksamheten. Med en tydlig koppling till implementering av tjänsteföretagets tillväxtstrategi lyfter vi tillväxtledarskapet som en central resurs. Läs vidare om tillväxtledarskap här!

Ledningsgruppsutveckling som ger resultat

Kommunikationen startar i ledningsgruppen

Ledningsgruppens samlade förmåga att kommunicera utgör en central del för att uppnå goda resultat. Ledningsgrupper är sammansatta av människor utifrån erfarenhet, kunskaper och förståelse för affärslogiken i företaget. Tillsammans har de ett ansvar och kompetens att utveckla organisationens lönsamhet och effektivitet i tjänsteleveranserna till beställare och användare i kundorganisationerna. 

Både det interna utvecklingsarbetet i ledningsarbetet och i mötet med kunder och potentiella köpare är kommunikationen en framgångsfaktor. Samspel mellan människor utgör en affärskritisk del i ett tjänsteföretag då medarbetarna utgör, i de flesta fall, produktionsresursen och leverantören av tjänstelösningarna på samma gång. Oavsett om företagets tjänst är en sk söktjänst, upplevelsetjänst eller förtroendetjänst utgör mötet med människor en betydande del hos mottagarna. 

Interpersonal Dynamics Inventory

Mellanmänsklig kommunikation utgör en stor del av tjänsteföretagets värdeskapande och behöver synliggöras internt i ledningsgruppen vidare ut i organisationen för att slutligen nå fram till existerande kunder och potentiella köpare. Auxentum arbetar sedan 2003 med Interpersonal Dynamics Inventory – IDI-360 för att utveckla människors kommunikativa förmåga. 

Utvecklingsverktyg för ledningsgrupper

 • Affärsplan och affärsmodellering
 • Grupputveckling
 • Interpersonal Dynamics Inventory, IDI-360
 • Idealkund och svordomar
 • LNQ – Leadership Network Questionare
 • Målsättning, målstyrning och måluppföljning
 • Rollkritiska arbetsbeskrivningar
 • Tillväxtledarskap
 • Kartläggning av tillväxthinder på organisatorisk-, kulturell- och individuell nivå.
 • Vision och Värdegrund
 • Strategiutveckling och operativa aktiviteter