Vårt arbetssätt för att skapa tillväxt

Auxentum arbetar med en tillväxtmetod för organisk tillväxt som bygger på modern forskning om förändringar, organisationskultur och tillväxtskapande. Metoden vi arbetar med innehåller affärsmodellering, tillväxtplanering, kommunikativ effektivitet och utveckling/förstärkning av tillväxtkulturen i organisationen. I implementeringsdelen tillhandahåller vi handfasta verktyg för ledningsgrupper, tillväxtledare och tillväxtskapare. 

Utvecklingsverktyg i tillväxtuppdrag

Ledningsgrupper i tjänsteföretag

 • Vision och värdegrundsutveckling
 • Tillväxtmål, målstyrning och måluppföljning
 • Affärsutveckling – affärsplan och affärsmodellering
 • Marknads- och försäljningsstrategier 
 • Prospektering, Sales Intelligence
 • Nätverk skapande tillväxt – LNQ
 • Rollkritiska arbetsbeskrivningar för ökad tillväxt
 • Ökad kommunikativ effektivitet med stöd av Interpersonal Dynamics Inventory – IDI

Tillväxtledarskap i tjänsteföretag

 • Implementering av vision och värdegrund
 • Implementering av tillväxtmål, målstyrning och måluppföljning
 • Implementering av erbjudandet och paketering av tjänster i samarbete med idealkunder och nyckelpersoner i organisationen
 • Medarbearutveckling med stöd av rollkritiska arbetsbetskrivningar
 • Synliggöra tillväxtskapande och tillväxtstödjande i arbetsgrupperna
 • Utvecklad samspelsförmåga med stöd av Interpersonal Dynamics Inventory – IDI, bemästra sorterad feedback, konfliktförebyggande arbete
 • Utveckla teamledarskap och teamsamhörighet

Tillväxtskapande försäljning i tjänsteföretag

 • Synliggörande av säljprocesser för existerande kunder och potentiella köpare 
 • Företagets tjänste-erbjudande implementeras i säljprocesserna
 • Tillämpning av Sales Intelligence i prospektering
 • Nätverkskapande tillväxt – LNQ
 • Utveckling av kommunikativ förmåga – Interpersonal Dynamics Inventory – IDI
 • Tillväxtskapande försäljning av företagets tjänster; köparens beslutsprocess, behovsanalys och bemöta tveksamhet, instegs-erbjudande, tjänste- paketering, offert och första leverans och återköp
 • Individuellt utvecklingsarbete av rollkritiska kompetenser för tillväxtskapare med individuell coachning

Behöver ni information om våra metoder och verktyg för att skapa tillväxt och utveckla tillväxtledarskap i ditt tjänsteföretag? Kontakta oss!

Metod för kapacitetstillväxt och ekonomisk tillväxt


Vi har, sedan 1999, tränat tusentals personer och hundratals företag. Vi har upplevt både lyckade och misslyckade tillväxtresor. Dessa erfarenheter har givit oss förståelse för vilka framgångsfaktorer som skapas och inte minst för de svordomar som uppstår i samband med företagstillväxt, på såväl strategisk som operativ nivå i organisationer. 

Med stöd av affärsmodellering synliggör vi företagets kärnerbjudande och de kundsegment som främjar både tillväxt och lönsamhet. Med utgångspunkt i vision, värdegrund och uttalade tillväxtmål utvecklar vi strategier för tillväxt som vi sedan använder i arbetet med att utveckla ledningsgrupper, tillväxtledare och tillväxtskapare. 

Individuell coachning och interna mentorer utgör en central del i utvecklingsarbetet som skapar utveckling och fokusering. Med individuella utvecklingsplaner mäts tillväxt i kapacitet. Ekonomisk tillväxt mäts i resultatrapporter. Läs mer under rubriken i toppmenyn, Utveckla hållbar tillväxt, om våra utvecklingsprogram för ledningsgrupper, ledare och företagssäljare.