Utvecklingsverktyg
Affärsmodell för affärsutveckling

Företagets fundament för hållbar organisk tillväxt

  • Hållbart strategiskt arbete – Affärsplanen utgör grunden till organisationens tillväxt genom de aktuella strategiska prioriteringar och affärsmodellen synliggör hur dessa prioriteringar kopplas ihop med de operativa aktiviteterna för att arbeta för hållbar organisk tillväxt. 
  • Synliggör organisationens affär – Affärsmodellen bidrar till att skapa ökad medvetenhet och engagemang kring organisationens tjänsteproduktion, tjänste-erbjudande samt marknads- och kundidentifiering. 
  • Gemensamt språk – Affärsmodellen utvecklar och bidrar till ett gemensamt språk i organisationen som förebygger otydlighet, individers egna  tolkningar och kostsamma missförstånd. 
  • Ökad effektivitet  Affärsmodellen skapar en ökad medvetenhet i teamen för att reducera tillväxthinder på organisatorisk-, kulturell och individuell nivå.
  • Tillväxtmålen – affärsmodellen har en central roll i implementering av tillväxtstrategier och utgör verktyget för organisationens operativa aktiviteter.
  • Tillväxtledarskapet – står stabilt på organisationens affärsmodell som bidrar till fokusering och utveckling.
  • Tillväxtledarskapet – utvecklar och inkluderar medarbetare i de tillväxtstödjande och tillväxtskapande aktiviteterna i organisationen. 

Affärsutvecklingen synliggör villkoren för lönsamhet

Affärsutveckling och implementering av affärsmodeller är en överlevnadsfråga. Affärsutveckling behöver prioriteras i ledningsarbetet för att utveckla företagets tillväxt. 

För eller senare kommer alla tjänsteföretag att möta sk tillväxttrösklar som orsakas av faktorer i organisationens invärld och närvärld. Med stöd av en sk Business Model Canvas skapar Auxentum en kollektiv medvetenhet kring villkoren för företagets organiska tillväxt och lönsamhet. 

Skapa tillväxtkraft i invärlden

Majoriteten av förändringsprojekt kan uppnå ett lyckat resultat när affärsledningen är kollektivt medvetna om implementeringens fallgropar. Hållbar organisk tillväxt startar i den egna organisationen. 

Auxentum har nycklar för att öppna upp och coacha organisationens tillväxtresa. Svaren på frågorna finns i organisationens invärld. 

Samarbetspartners

Så här arbetar vi med affärsmodellering

Auxentum arbetar Online

Om ni önskar genomföra affärsutvecklingen online så möter vi er där eller att vi möts och arbetar i fysiska möten.