Vi främjar tillväxt på ett enkelt och ekonomiskt hållbart sätt!

Auxentum är ett konsultföretag som hjälper företag att skapa och utveckla tillväxt. Namnet Auxentum är en förkortning och sammanslagning av latinets Auxilium Crementum som betyder hållbar tillväxt

En tillväxtresa innebär förändringar för människor i företaget. Vår mission är att underlätta för företag att skapa tillväxt. Det gör vi genom att stötta ledare och medarbetare i arbetet med att förstå vad som behöver utvecklas för att nå en tillväxtkultur i företaget. 

Det handlar om affärsmodellering och nya sätt att arbeta med säljkår och ledarskap för att på bästa sätt nå bättre resultat och ökad tillväxt.

Tillväxt är bra för både människor och företag

Tony Wetter

Tony Wetter, vd och tillväxtkonsult, Auxentum:
Som person drivs jag av nyfikenhet och utveckling. Jag är praktiskt lagd och har alltid haft ett starkt behov av att utveckla nya färdigheter och kunskaper. Människor jag möter beskriver mig som en målorienterad, uthållig och eftertänksam person. 

Min kunskap bygger på egna erfarenheter, vad jag lärt mig och tagit med mig längs med vägen. I syfte att bidra till andras tillväxt har jag startat, utvecklat och drivit företag i olika omgångar under mer än tjugofem år och det är fortfarande lika fantastiskt att se de resultat som människor kan åstadkomma. 

Kompetensutveckling är motiverande och nödvändigt för de flesta även om det ibland kan upplevas jobbigt. Att få bidra med kunskap, insikt och färdigheter så att andra människor utvecklas i deras yrken är energigivande och ger mig en väldigt god eftersmak. 

 

 

 

Medvetenhet är första steget

De uppdrag som Auxentum arbetar inom är; Företagstillväxt, Tillväxtledarskap och Tillväxtskapande.  Vi utvecklar individer i ledningsgrupper, i ledarroller och i tillväxtskapande roller där alla är med och påverkar företagets utveckling. 

En ”kollektiv medvetenhet” i företaget är många gånger avgörande för att uppnå god ekonomisk tillväxt. Att medvetandegöra situationen och att alla utgår från samma medvetandegrund utgör en framgångsfaktor i de uppdrag som vi arbetar med. 

I varje tillväxtresa är målet att skapa en kollektiv medvetenhet kring förändring och vad som skapar hållbar tillväxt. Under vårt arbete har vi mött många, alltför många, ledningsgrupper som tror sig ha förstått varandra och är överens. När deltagarna i en ledningsgrupp är olika medvetna om vad företaget har för vision, mål och arbetar med så bidrar det garanterat till missförstånd och tillväxtresan riskerar att misslyckas.

Under ett av våra uppdrag med organisations- och tillväxtutveckling lanserade vi ”Medvetenhetsmatrisen”, en modell som vi nu löpande använder för att få en bra bild av kunskapsnivå och erfarenheter.

Vi coachar för att skapa kollektiv medvetenhet. Det utvecklar hållbar ekonomisk tillväxt. 

Medvetenhetsmatris

Medvetenhetsmatrisen. Målet är att bli “Medvetet Medveten”. Matrisen är uppbyggd kring Kunskaper (y-axel) och Erfarenheter (x-axel). Den mörkblå pilen beskrivs som “praktisk inlärning” och den ljusblå pilen beskrivs som “teoretisk inlärning”. Både kunskap och erfarenhet krävs för att uppnå “Medvetet Medveten”.